Tarifa revizorskih usluga PDF Ispis E-mail

   

REVIZORSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

TARIFNI KALKULATOR (EXCEL)

Broj: S-10-9/13
Datum: 27.06.2013. godine

Na  temelju člana  52.  stav  7.  Zakona  o  računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“ broj 83/09) i člana  13.  stav  1.  alineja  i)  Statuta  Revizorske  komore
Federacije  Bosne  i  Hercegovine,  Skupština  Revizorske  komore  Federacije  Bosne  i
Hercegovine na izvanrednoj sjednici održanoj dana  27.06.2013. godine, donosi

TARIFU REVIZORSKIH USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.
(1) Ovom Tarifom revizorskih usluga određuju se najniži iznosi naknada za revizorske usluge, te naknade troškova koje imaju pravo naplatiti revizorska društva.
(2)  Revizorska  društva  za  usluge  obuhvaćene  ovom  Tarifom  ne  smiju  s  korisnicima revizorskih usluga ugovarati naknadu koja nije u skladu s odredbama iste.
(3) Zabranjeni su sporazumi sklopljeni uz ugovor o reviziji ili naknadno, kojima bi se konačna naknada za revizorsku uslugu naplaćivala suprotno ovoj Tarifi.
(4) Naknade za revizorske usluge po ovoj tarifi iskazane su bez PDV-a.

II.  ODREĐIVANJE NAJNIŽE NAKNADE ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA, OSIM PRAVNIH LICA IZ FINANSIJSKOG SEKTORA
 
Član 2.
(1)  Najniža  naknada  za  reviziju  finansijskih  izvještaja  obveznika  revizije  –  privrednih društava, osim pravnih  lica  iz  finansijskog  sektora,  utvrđuje  se  na  osnovu  ukupnog  broja bodova.
(2) Ukupan broj bodova određuje se primjenom sljedecih kriterija:
- ukupan godišnji prihod obveznika u prethodnoj poslovnoj godini,
- prosječna vrijednost imovine obveznika u prethodnoj poslovnoj godini,
- prosječan broj zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini.
(3) Broj bodova prema ukupnom godišnjem prihodu obveznika utvrđuje  se  na  način  da  se svakih 20.000,00 KM prihoda vrednuje sa jednim bodom.
(4)  Broj  bodova  prema  prosječnoj  vrijednosti  imovine  obveznika  utvrđuje  se  na  način  da  se svakih 200.000,00 KM imovine vrednuje sa 10 bodova.
(5)  Broj  bodova  prema  broju  zaposlenih  u  prethodnoj  poslovnoj  godini,  utvrđuje  se  na  bazi ukupnog broja bodova i to:
- prosječan broj zaposlenih do 20 ....................................................... 10 bodova,
- prosječan broj zaposlenih od 21 do 50 ................................................ 20 bodova,
- prosječan broj zaposlenih od 51 do 100 ............................................... 30 bodova,
- prosječan broj zaposlenih od 101do 300 .............................................. 40 bodova,
- prosječan broj zaposlenih od 301 do 1.000 ........................................... 60 bodova,
- prosječan broj zaposlenih od 1.001 do 3.000 ........................................ 80 bodova,
- prosječan broj zaposlenih preko 3.000 .............................................    100 bodova
(6)  Na  osnovu  ukupnog  broja  bodova  utvrđenih  na  načine navedene  u  stavovima  3,  4,  i  5.
utvrđuju se minimalne cijene kako slijedi:
Broj bodova     Minimalna cijena u KM
do 200       2.500
201 do 300       3.500
301 do 400       4.000
401 do 600       5.000
601 do 800       6.000
801 do 1.200              6.500
1.201 do 1.600     7.000
 
Za svakih novih 800 bodova cijena se uvećava za 1.000 KM
 
(6) Minimalna naknada za reviziju finansijskih izvještaja za male pravne subjekte utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 KM.
(7) Minimalna naknada iz tabele u prilogu (stav 5), za reviziju finansijskih izvještaja pravnih subjekata  iz  javnog  sektora  uvećava  se  za  30%,  s  tim  da  navedeno  uvećanje  nije  obavezno
primijeniti za male pravne subjekte iz ovog sektora.
 
Član 3.
Najniža naknada za reviziju konsolidiranih finansijskih izvještaja obveznika revizije, utvrđena je u vrijednosti od 2.000,00 KM, ako se u konsolidirane finansijske izvještaje uključuje jedno
ovisno društvo, a uvećava se za 1.000,00 KM za svako daljnje ovisno društvo.
 
III.  ODREĐIVANJE  NAJNIŽE  NAKNADE  ZA  REVIZIJU  FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PRAVNIH LICA IZ FINANSIJSKOG SEKTORA
 
Član 4.
(1) Najniža naknada za reviziju finansijskih izvještaja obveznika revizije – pravnih  lica  iz
finansijskog sektora utvrđuje se prema vrijednosti aktive prethodne godine, prema sljedećem:
 
Vrijednost aktive u KM               Cijena bez uvećanja u KM
od 0 do 5.000.000               4.000
od 5.000.001 do 10.000.000            6.000
od 10.000.001 do 20.000.000           8.000
od 20.000.001 do 30.000.000         10.000
od 30.000.001 do 50.000.000         12.000
od 50.000.001 do 100.000.000         22.000
od 100.000.001 do 150.000.000         30.000
od 150.000.001 do 200.000.000         36.000
od 200.000.001 do 250.000.000         41.000
od 250.000.001 do 300.000.000         46.000
od 300.000.001 do 350.000.000         51.000
od 350.000.001 do 400.000.000         56.000
od 400.000.001 do 450.000.000         61.000
od 450.000.001 do 500.000.000         66.000
od 500.000.001 do 600.000.000         71.000
od 600.000.001 do 800.000.000         76.000
od 800.000.001 do 1.000.000.000         81.000
preko 1.000.000.000             86.000

Član 5.
Naknada za reviziju, određena članom 4. ove Tarife, uvećava se za dodatne revizije za potrebe
regulatornih ili nadzornih tijela za najmanje 15 % za svaku dodatnu reviziju.
 
Član 6.
Za  obveznike čije su dionice uvrštene u kotaciju berze i kojima se javno trguje, najniža
naknada utvrđena clanovima 2. do 5. ove Tarife, uvecava se za 20%.
 
IV. ODREĐIVANJE NAJNIŽE NAKNADE ZA POSEBNE REVIZIJE NA OSNOVU ZAKONA  O  PRIVREDNIM  DRUŠTVIMA,  PRAVILNIKU  O  OBAVLJANJU KONTROLE IZVRŠENJA OBAVEZA IZ UGOVORA O PRIVATIZACIJI, ZAKONU
O  DONACIJAMA  PREDUZEĆA U JAVNOM VLASNIŠTVU  ILI  POD JAVNOM KONTROLOM U FBiH
 
Član 7.
Za izvršenje posebne revizije na osnovu Zakona o privrednim društvima, Pravilniku o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz ugovora o privatizaciji  i  Zakonu  o  donacijama
preduzeća u javnom vlasništvu  ili  pod  javnom  kontrolom  u  FBiH, najniža  naknada  se određuje prema sljedecem:
 
1. Po Zakonu o privrednim društvima
a) Revizija statusnih promjena - po planu reorganizacije
Pripajanje i spajanje: 20% cijene revizije finansijskih izvještaja,
Podjela: 30% cijene revizije finansijskih izvještaja,
Promjena oblika: 20% cijene revizije finansijskih izvještaja,
b) Zaštita prava manjine
Revizija povreda zakona, ugovora ili statuta društva,  za  zaštitu  prava  manjine  kod  d.o.o.:
cijena revizije finansijskih izvještaja uvećana za 10%,
Revizija - vanredno ispitivanje svih predmeta koji se odnose na osnivanje i poslovanje d.d. u
posljednjih  5  godina  cijena  revizije  finansijskih izvještaja uvecana  za  10%,  za svaku  godinu
obuhvaćenu revizijom;
c) Povecanje osnovnog kapitala iz rezervi (dobiti): 25 % cijene revizije finansijskih izvještaja
2. Po Pravilniku o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz ugovora o privatizaciji
Ispunjenje  obaveza  investiranja - ulaganja  1.000  KM  uvecano  za  1% ugovorene  vrijednosti ulaganja
3. Zakon  o  donacijama  preduzeca u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u F
BiH („Službene novime F BiH“, broj 13/03)
Potvrda o solventnosti 500 KM
 
V. NAKNADA TROŠKOVA

Član 8.
Za sve revizijske usluge navedene u ovoj Tarifi, a koje se obavljaju izvan sjedišta revizorskog
društva,  ugovorena  naknada  se  može  uvećati  za  stvarno  nastale  materijalne  troškove
(dnevnice, troškove noćenja u visini stvarnih troškova, troškove prijevoza na službenom putu
u visini stvarnih troškova).
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.
Naknada  za  revizorske usluge revizora koji je imenovan od nadležnog  tijela  obveznika,  do dana stupanja na snagu ove Tarife, određuje se u skladu s ugovorenim uslovima.
 
Član 10.
Revizorska društva su dužna za potrebe nadzora primjene tarife uz svaki  potpisani  ugovor osigurati prilog sa podacima za izračun minimalne naknade po ovoj Tarifi.
 
Član 11.
Ova  Tarifa  uz  Saglasnost  Federalnog  ministarstva  finansija  stupa  na  snagu  danom  objave  u »Službenim novinama Federacije BiH«.
 
U Sarajevu, 27.06.2013. godine
 
Predsjednik Skupštine
Revizorske komore Federacije BiH
Milan Novokmet, dipl.ecc.