Razmislite o ključu vašeg uspjeha

revizija ili ne ???

 

Mi poštujemo svoje klijente.

Zuko d.o.o.

 

Uz nas kao partnera,

sve je moguće postići.

 

Naši izvještaji su

jasno napisani...

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine,

na 55. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. juna 2009. godine, i na 30. sjednici Doma naroda, održanoj 15. juna 2009. godine, usvojila je

ZAKON

O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Zakona)

Ovim zakonom utvr|uju se mjere i odgovornosti Finansijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljnjem tekstu: FOO), obveznika, drugih državnih organa i pravnih lica s javnim ovlaštenjima za otkrivanje, sprečavanje i istraživanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i propisuju se mjere i odgovornosti FOO-a u me|unarodnoj saradnji u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 2.
(Definicije pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti)

U smislu ovog zakona, definicije termina utvr|uju se kako slijedi:

a)    Pranje novca podrazumijeva:

1)    zamjenu ili prijenos imovine, ako je ta imovina stečena kriminalnim radnjama, a s ciljem prikrivanja ili zataškavanja nezakonitog porijekla imovine ili pružanja pomoći nekom licu koje je umiješano u takve aktivnosti radi izbjegavanja zakonskih posljedica počinjenih radnji;

2)    prikrivanje ili zataškavanje prave prirode, mjesta porijekla, raspolaganja, kretanja, prava na ili vlasništva nad imovinom ako je ta imovina stečena kriminalnim radnjama ili činom učešća u takvim radnjama;

3)    sticanje, posjedovanje ili korištenje imovine stečene kriminalnim radnjama ili činom učešća u takvim radnjama;

4)    učešće ili udruživanje radi izvršenja, pokušaja izvršenja, odnosno pomaganja, podsticanja, olakšavanja ili davanja savjeta pri izvršenju bilo koje od navedenih radnji.

b)    Pranjem novca smatrat će se i to kada su radnje, kojima je stečena imovina koja se pere, izvršene na teritoriji druge države.

c)    Finansiranje terorističkih aktivnosti podrazumijeva:

1)    osiguravanje ili prikupljanje sredstava, na bilo koji način, direktno ili indirektno, s namjerom da budu upotrijebljena ili sa znanjem da će biti upotrijebljena, u potpunosti ili djelimično, za izvo|enje terorističkih akata od strane terorista pojedinaca i/ili od strane terorističkih organizacija;

2)    pod finansiranjem terorističkih aktivnosti smatra se i podstrekivanje i pomaganje u osiguravanju i prikupljanju imovine, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korištena za izvršavanje terorističkog akta.

d)    Teroristički akt podrazumijeva neku od sljedećih namjernih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili me|unarodnu organizaciju, s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili me|unarodne organizacije, da nešto izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili me|unarodne organizacije:

1)    napad na život lica koji može uzrokovati njegovu smrt;

2)    napad na fizički integritet lica;

3)    protupravno zatvaranje, držanje zatvorenim ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja drugog lica, s ciljem da njega ili nekog drugog prisili da nešto izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca;

4)    nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima, transportnom sistemu, infrastrukturnim objektima, uključujući informacioni sistem, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju je vjerovatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do značajne privredne štete;

5)    otmica zrakoplova, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili za prijevoz roba;

6)    proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prijevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala;

7)    ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s posljedicom ugrožavanja ljudskih života;

8)    ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursima s posljedicom ugrožavanja ljudskih života;

9)    prijetnja počinjenjem nekog djela iz tačke d) alineja 1) do 8) ovog stava.

e)    Terorista je lice koje samo ili s drugim licima:

1)    s namjerom, neposredno ili posredno, izvrši ili pokuša da izvrši teroristički akt;

2)    podstrekava ili pomaže u izvršenju terorističkog akta;

3)    s namjerom ili sa saznanjem o namjeri grupe lica da izvrši teroristički akt, doprinese, odnosno doprinosi izvršavanju terorističkog akta.

f)    Teroristička organizacija je organizirana grupa lica koja:

1)    s namjerom, neposredno ili posredno, izvrši ili pokuša da izvrši teroristički akt;

2)    podstrekava ili pomaže u izvršenju terorističkog akta ili u pokušaja izvršenja terorističkog akta;

3)    s namjerom ili sa saznanjem o namjeri grupe lica da izvrši teroristički akt, doprinese, odnosno doprinosi izvršavanju terorističkog akta ili pokušaju izvršenja terorističkog akta.

Član 3.
(Definicije ostalih pojmova)

Definicije ostalih pojmova u smislu ovog zakona su:

a)    Transakcija predstavlja bilo kakvo primanje, čuvanje, razmjenu, prijenos, raspolaganje ili drugo rukovanje novcem ili imovinom od strane obveznika.

b)    Sumnjiva transakcija je svaka transakcija za koju obveznik ili nadležni organ procijeni da u vezi s transakcijom ili licem koje obavlja transakciju postoje osnovi za sumnju na počinjenje krivičnog djela pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti, odnosno da transakcija uključuje sredstva koja su proizašla iz nezakonitih aktivnosti. Sumnjive transakcije su i one koje odstupaju od normalnih modela aktivnosti klijenata, kao i svaka kompleksna i neouobičajeno velika transakcija koja nema očiglednu ekonomsku, poslovnu ili pravnu svrhu.

c)    Gotovinska transakcija je svaka transakcija pri kojoj obveznik fizički prima ili daje gotov novac klijentu.

d)    Povezane transakcije su dvije ili više transakcija koje potiču sa ili su usmjerene na račun ili na pravno ili fizičko lice, a gdje je iznos pojedinačnih transakcija ispod iznosa potrebnog za vršenje identifikacije i izvještavanje prema odredbama ovog zakona, ali koje zajedno prekoračuju iznos pomenut u članu 6. ovog zakona i mogu se smatrati me|usobno povezanim zbog vremenskog perioda u kojem su izvršene, zbog primaoca ili nalogodavca transakcije, metoda vršenja transakcija, razloga zbog kojeg su transakcije izvršene ili drugih faktora na osnovu kojih se transakcije mogu smatrati povezanim.

e)    Imovina su sva sredstva, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, te isprave ili instrumenti u bilo kojem obliku, uključujući elektronski ili digitalni, kojima se dokazuje vlasništvo ili pravo vlasništva nad imovinom.

f)    Naznaka vrijednosti u KM tako|er se odnosi i na odgovarajuću vrijednost u bilo kojoj stranoj valuti prema važećem službenom kursu u vrijeme transakcije.

g)    Gotovina podrazumijeva novčanice i kovani novac koji je u opticaju kao zakonsko sredstvo plaćanja u Bosni i Hercegovini, kao i ostala sredstva plaćanja (putnički čekovi, lični čekovi, bankovni čekovi, poštanske doznake, te ostala sredstva plaćanja u takvom obliku da se titular mijenja po uručenju).

h)    Predikatno krivično djelo je krivično djelo čijim počinjenjem je pribavljena imovina koja je predmet krivičnog djela pranja novca.

i)    Rizik pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti je rizik da će klijent iskoristiti finansijski sistem ili djelatnost obveznika za počinjenje krivičnih djela pranja novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti, odnosno da će neki poslovni odnos, transakcija, usluga ili proizvod biti direktno ili indirektno upotrijebljeni za pomenuta krivična djela.

j)    Poslovni odnos je svaki poslovni ili drugi ugovorni odnos koji obveznik uspostavi ili sklopi s klijentom i povezan je s obavljanjem djelatnosti obveznika.

k)    Korespondentni odnos je odnos izme|u domaće kreditne institucije i strane kreditne, odnosno druge institucije koji nastaje otvaranjem računa strane institucije kod domaće kreditne institucije.

l)    Banka školjka je strana kreditna ili druga institucija koja se bavi istom djelatnošću, koja je registrirana u državi u kojoj ne obavlja svoju djelatnost i koja nije povezana s finansijskom grupom koja podliježe nadzoru radi otkrivanja i sprečavanja pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti.

m)    Lice koje pruža preduzetničke usluge (trust) je svako pravno ili fizičko lice koje kao svoju poslovnu djelatnost za treća lica obavlja neku od sljedećih usluga:

1)    osniva pravno lice;

2)    obavlja funkciju predsjednika ili člana uprave ili drugom licu omogućava da obavlja funkciju predsjednika ili člana uprave, poslovo|e ili ortaka, a da se pri tome ne radi o stvarnom obavljanju poslovodne funkcije, odnosno to lice ne preuzima poslovni rizik u vezi s kapitalnim ulogom u pravnom licu u kojem je formalno član ili ortak;

3)    pravnom licu osigurava registrirano sjedište ili iznajmljuje poslovnu poštansku ili administrativnu adresu i druge usluge povezane s tim;

4)    obavlja funkciju ili drugom licu omogućava da obavlja funkciju upravitelja ustanove, fonda ili drugog sličnog stranog pravnog lica koje prima, upravlja ili dijeli imovinska sredstva za odre|enu namjenu, pri čemu definicija isključuje društva za upravljanje investicionim i penzijskim fondovima;

5)    koristi ili drugom licu omogućava korištenje tu|ih akcija radi ostvarenja prava glasa, osim ako se radi o društvu čijim se finansijskim instumentima trguje na berzi ili drugom ure|enom javnom tržištu, za koje u skladu s propisima Evropkse unije ili me|unarodnim standardima vrijede zahtjevi za objavljivanjem podataka.

n)    Stvarni vlasnik klijenta je:

1)    stvarni vlasnik klijenta i/ili fizičko lice u čije se ime transakcija ili aktivnost obavlja.

2)    Stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica jeste:

  • fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 20% ili više poslovnog udjela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 20% ili više udjela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;
  • fizičko lice, koje privrednom društvu posredno osigura ili osigurava sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

3)    Stvarni vlasnik stranog pravnog lica, koje prima, upravlja ili raspodjeljuje imovinu za odre|enu namjenu jeste:

  • fizičko lice, koje je posredni ili neposredni korisnik više od 20% imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici odre|eni;
  • fizičko lice ili grupa lica u čijem interesu je strano pravno lice osnovano ili posluje, pod uslovom da je to lice ili grupa lica odrediva;
  • fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa više od 20% imovine stranim pravnim licem.

o)    Neprofitne organizacije su udruženja, ustanove, zavodi i vjerske zajednice, koje su osnovane u skladu sa zakonom i koje se uglavnom bave djelatnošću kojom se ne ostvaruje dobit.

p)    Factoring je otkup potraživanja s regresom ili bez njega.

r)    Forfaiting je izvozno finansiranje na osnovu otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja, osiguranih finansijskim instrumentom.

s)    Strano pravno lice je pravno lice koje ima državnu pripadnost one države na čijem području je njegovo sjedište.

Član 4.
(Obveznici provo|enja mjera)

Mjere za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti preduzimaju se u skladu s ovim zakonom ako ih vrše sljedeći obveznici:

a)    banke;

b)    pošte;

c)    investiciona i penziona društva i fondovi, nezavisno od pravne forme;

d)    ovlašteni posrednici koji trguju finansijskim instrumentima, devizama, razmjenom, kamatnim stopama, indeksnim instrumentima, prenosivim vrijednosnim papirima i robnim fjučersima;

e)    društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnici u osiguranju, koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja;

f)    kazina, kockarnice i drugi organizatori igara na sreću i posebnih lutrija, a naročito kladioničkih igara, igara na sreću na automatima i igara na sreću na internetu i drugim telekomunikacijskim sredstvima;

g)    mjenjačnice;

h)    zalagaonice;

i)    notari, advokati, računovo|e, revizori, te pravna i fizička lica koja obavljaju računovodstvene i usluge poreskog savjetovanja;

j)    agencije za privatizaciju;

k)    agencije za nekretnine;

l)    pravna i fizička lica koja se bave sljedećim poslovima:

1)    prijemom i/ili raspodjelom novca ili imovine u humanitarne, dobrotvorne, vjerske, prosvjetne ili socijalne svrhe,

2)    prijenosom novca ili vrijednosti,

3)    factoringom,

4)    forfeitingom,

5)    čuvanjem, investiranjem, održavanjem, upravaljanjem ili davanjem savjeta u vezi s upravljanjem imovinom trećih lica,

m)    izdavanje, upravljanje i poslovanje s platnim i kreditnim karticama i drugim sredstvima plaćanja;

n)    finansijski lizing;

o)    izdavanje finansijskih garancija i drugih jamstava, i obaveza;

p)    davanje zajmova, kreditiranje, nu|enje i posredovanje u pregovorima o zajmovima;

r)    osiguravanje, plasman i posredovanje u osiguranju;

s)    organiziranje i vo|enje licitacija;

t)    promet plemenitih metala i dragog kamenja i njihovih proizvoda;

u)    trgovina s umjetničkim predmetima, plovilima, vozilima i letjelicama;

v)    lica iz člana 3. tačka m) ovog zakona.

POGLAVLJE II. ZADACI I OBAVEZE OBVEZNIKA

Član 5.
(Procjena rizika)

(1)    Obveznik je dužan da izradi procjenu rizika kojom utvr|uje stepen rizičnosti grupa klijenata ili pojedinog klijenta, poslovnog odnosa, transakcije ili proizvoda u vezi s mogućnošću zloupotrebe u svrhe pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2)    Procjena iz stava (1) ovog člana priprema se u skladu sa smjernicama o procjeni rizika koje utvr|uju FOO i nadležni nadzorni organi, u skladu s donesenim podzakonskim aktima kojima se utvr|uju bliži kriteriji za izradu smjernica (tip obveznika, obim i vrsta poslova, vrsta klijenata, odnosno proizvoda i slično), kao i vrsta transakcija za koje je, zbog nepostojanja rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, potrebno izvršiti pojednostavljenu identifikaciju klijenta u smislu ovog zakona.

Član 6.
(Identifikacija i praćenje klijenta)

(1)    Obveznik je dužan preduzeti mjere identifikacije i praćenja klijenta prilikom:

a)    uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentom;

b)    obavljanja transakcije u iznosu 30.000 KM ili više bez obzira da li je transakcija obavljena u jednoj operaciji ili u nekoliko evidentno povezanih transakcija;

c)    postojanja sumnje u vjerodostojnost i adekvatnost prethodno dobivenih informacija o klijentu ili stvarnom vlasniku;

d)    postojanja sumnje na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti u pogledu transakcije ili klijenta bez obzira na iznos transakcije.

(2)    Prilikom transakcije iz stava (1) tačka b) ovog člana koja se obavlja na osnovu prethodno uspostavljenog poslovnog odnosa kod obveznika, obveznik će u okviru mjera identifikacije i praćenja samo provjeriti identitet klijenta, odnosno lica koja transakciju obavljaju te prikupiti podatke koji mu nedostaju iz člana 7. ovog zakona.

Član 7.
(Elementi identifikacije i praćenja)

(1)    Ako nije drugačije predvi|eno ovim zakonom, mjere identifikacije i praćenja podrazumijevaju:

a)    utvr|ivanje identiteta klijenta i provjeru njegovog identiteta na osnovu dokumenata, podataka ili informacija dobivenih od autentičnih i objektivnih izvora;

b)    utvr|ivanje stvarnog vlasnika;

c)    dobivanje podataka o svrsi i namjeni prirode poslovnog odnosa ili transakcije, kao i drugih podataka propisanih ovim zakonom;

d)    redovno praćenje preduzetih poslovnih aktivnosti klijenta preko obveznika.

(2)    Obveznik će definirati procedure za provo|enje mjera navedenih u stavu (1) ovog člana kao svoju internu odredbu.

(3)    Obveznik neće uspostaviti poslovni odnos ni obaviti transakciju ako nije u mogućnosti provesti mjere iz stava (1) ovog člana.

Član 8.
(Filijale, podružnice i druge organizacione jedinice obveznika)

(1)    Obveznici su dužni u potpunosti provoditi odredbe ovog zakona u svom sjedištu, u svim filijalama i drugim organizacionim dijelovima u zemlji i u svim filijalama ili drugim organizacionim dijelovima u inozemstvu.

(2)    Pojačane mjere identifikacije i praćenja obveznici su dužni provoditi nad aktivnostima filijala i drugih organizacionih dijelova u inozemstvu, a posebno u državama koje ne primjenjuju me|unarodno prihvaćene strandarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ili to čine u nedovoljnoj mjeri, onoliko koliko to dozvoljavaju zakoni i propisi stranih zemalja.

Član 9.
(Odre|ivanje i utvr|ivanje identiteta fizičkog lica)

(1)    Za klijenta koji je fizičko lice i njegovog zakonskog zastupnika te klijenta koji je preduzetnik ili lice koje se bavi drugom samostalnom djelatnošću obveznik utvr|uje i provjerava njegov identitet prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona uvidom u važeći identifikacioni dokumenat klijenta u njegovom prisustvu.

(2)    Ako uvidom u važeći identifikacioni dokument obveznik ne može prikupiti sve propisane podatke, nedostajući podaci prikupljaju se iz drugih važećih javnih isprava koje podnosi klijent, odnosno neposredno od klijenta ili na drugi način.

(3)    Obveznik može utvrditi i provjeriti identitet klijenta koji je fizičko lice, odnosno njegov zakonski zastupnik, obrtnik i lice koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću, i na drugi način, ako to pravilnikom odredi ministar sigurnosti BiH (u daljnjem tekstu: ministar).

Član 10.
(Odre|ivanje i utvr|ivanje identiteta pravnog lica)

(1)    Identitet klijenta koji je pravno lice obveznik utvr|uje i provjerava prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona uvidom u original ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz sudskog ili drugog javnog registra koju mu u ime pravnog lica dostavi zakonski zastupnik ili opunomoćenik pravnog lica.

(2)    Dokumentacija iz stava (1) ovog člana prilikom podnošenja obvezniku mora biti ažurirana i tačna i odražavati stvarno stanje klijenta.

(3)    Obveznik može utvrditi i provjeriti identitet pravnog lica prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona neposrednim uvidom u sudski ili drugi javni registar. Na izvodu iz registra u koji je izvršen uvid obveznik u obliku zabilješke upisuje datum i vrijeme te ime i prezime lica koje je izvršilo uvid. Izvod iz registra obveznik čuva u skladu s odredbama ovoga zakona koje se odnose na zaštitu i čuvanje podataka.

(4)    Ostale podatke iz člana 7. ovog zakona, osim podataka o stvarnom vlasniku, obveznik prikuplja uvidom u originale ili ovjerene kopije isprava i drugu poslovnu dokumentaciju. Ako iz tih isprava i dokumentacije nije moguće prikupiti sve podatke iz člana 7. ovog zakona, podatke koji nedostaju, osim podataka o stvarnom vlasniku, obveznik prikuplja neposredno od zakonskoga zastupnika ili opunomoćenika.

(5)    Ako pri utvr|ivanju i provjeri identiteta pravnog lica obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka ili vjerodostojnost isprava i druge poslovne dokumentacije iz koje su uzimani podaci, mora od zakonskog zastupnika ili opunomoćenika prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili izvršenja transakcije tražiti i njegovu pisanu izjavu.

(6)    Ako je klijent strano pravno lice koje obavlja djelatnost u Bosni i Hercegovini preko svoje poslovne jedinice - podružnice, obveznik utvr|uje i provjerava identitet stranog pravnog lica i njegove podružnice.

(7)    Ako strano pravno lice, sa izuzetkom me|unarodnih vladinih organizacija, obavlja transakcije, obveznik je dužan najmanje jednom godišnje obaviti ponovnu identifikaciju pribavljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona i nove punomoći iz čl. 11. i 12. ovog zakona.

Član 11.
(Odre|ivanje i utvr|ivanje identiteta zastupnika pravnog lica)

(1)    Obveznik utvr|uje i provjerava identitet zakonskog zastupnika pravnog lica prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona uvidom u važeći identifikacioni dokument zakonskog zastupnika u njegovom prisustvu. Ako iz tog dokumenta nije moguće prikupiti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju prikupljaju se iz druge važeće javne isprave koju predloži klijent, odnosno dostavi zakonski zastupnik.

(2)    Ako pri utvr|ivanju i provjeri identiteta zakonskog zastupnika obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka, mora tražiti i njegovu pisanu izjavu.

Član 12.
(Odre|ivanje i utvr|ivanje identiteta opunomoćenika pravnog lica)

(1)    Ako poslovni odnos u ime pravnog lica umjesto zakonskog zastupnika iz člana 11. ovog zakona uspostavlja opunomoćenik, obveznik utvr|uje i provjerava identitet opunomoćenika prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona uvidom u važeći identifikacioni dokument opunomoćenika u njegovom prisustvu.

(2)    Ako iz dokumenta iz stava (1) ovog člana nije moguće prikupiti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju prikupljaju se iz druge važeće javne isprave koju podnese opunomoćenik, odnosno neposredno od opunomoćenika. Podatke iz člana 11. ovog zakona o zakonskom zastupniku koji je, u ime pravnog lica, izdao punomoć obveznik prikuplja na osnovu podataka iz ovjerene punomoći.

(3)    Ako transakciju iz člana 6. ovog zakona u ime klijenta koji je pravno lice, fizičko lice, obrtnik ili lice koje se bavi drugom samostalnom djelatnošću obavlja opunomoćenik, obveznik utvr|uje i provjerava identitet opunomoćenika prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona.

(4)    Podatke iz člana 10. ovog zakona o klijentu koji je pravno lice, a u čije ime nastupa opunomoćenik, obveznik prikuplja na osnovu podataka iz ovjerene punomoći.

(5)    Ako pri utvr|ivanju i provjeri identiteta opunomoćenika obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka, mora tražiti i njegovu pisanu izjavu.

Član 13.
(Odre|ivanje i utvr|ivanje identiteta drugih pravnih lica)

(1)    Za udruženja, fondacije i ostala pravna lica koja ne obavljaju privrednu djelatnost, kao i za vjerske zajednice i udruženja koja nemaju svojstvo pravnog lica te druge subjekte koji nemaju svojstvo pravnog lica, ali samostalno nastupaju u pravnom prometu, obveznik je dužan:

a)    utvrditi i provjeriti identitet lica ovlaštenog za zastupanje odnosno zastupnika,

b)    pribaviti punomoć za zastupanje,

c)    prikupiti podatke iz člana 10. ovog zakona.

(2)    Identitet zastupnika iz stava (1) ovog člana obveznik utvr|uje i provjerava prikupljanjem podataka iz člana 10. ovog zakona uvidom u važeći identifikacioni dokument zastupnika u njegovom prisustvu. Ako iz tog dokumenta nije moguće prikupiti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz druge važeće javne isprave koju podnese zastupnik, odnosno neposredno od zastupnika.

(3)    Podatke iz člana 10. ovog zakona o svakom fizičkom licu koje je član udruženja ili drugog subjekta iz stava (1) ovog člana obveznik prikuplja iz punomoći za zastupanje koje mu podnese zastupnik. Ako iz te punomoći nije moguće prikupiti sve podatke iz člana 10. ovog zakona, nedostajući podaci prikupljaju se neposredno od zastupnika.

(4)    Ako pri utvr|ivanju i provjeri identiteta lica iz stava (1) ovog člana obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka ili vjerodostojnost isprava iz kojih su podaci uzeti, mora prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcije tražiti i pisanu izjavu zastupnika.

Član 14.
(Specifični slučajevi koji se odnose na odre|ivanje i utvr|ivanje identiteta klijenta)

(1)    Obveznik koji obavlja djelatnost čuvanja u sefovima mora utvrditi i provjeriti identitet klijenta prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentom po osnovu izdavanja sefa u zakup. Identitet klijenta mora biti utvr|en i provjeren i prilikom svakog pristupa klijenta sefu.

(2)    Pri utvr|ivanju i provjeri identiteta klijenta na osnovu stava (1) ovog člana, obveznik prikuplja podatke iz člana 7. ovog zakona.

(3)    Odredbe ovoga člana u vezi s obavezom provjere identiteta klijenta kod pristupa sefu odnose se na svako fizičko lice koje stvarno pristupi sefu, bez obzira na to da li je on korisnik sefa prema ugovoru o sefu, odnosno njegov zakonski zastupnik ili opunomoćenik.

(4)    Osiguravajuće društvo i drugo pravno i fizičko lice koje se bavi posredovanjem pri prodaji polica životnog osiguranja preduzima mjere identifikacije i praćenja klijenta u poslovima osiguranja života u slučajevima kada ukupni iznos pojedinačne rate ili nekoliko rata premije koje treba da budu plaćene u roku od jedne godine iznosi ili prelazi sumu od 2.000 KM, ili ako isplata jedne premije iznosi ili prelazi sumu od 5.000 KM. Mjere identifikacije i praćenja tako|er se preduzimaju i kada pojedinačna rata ili nekoliko rata premije koje treba da budu isplaćene u roku od jedne godine rastu do ili preko iznosa od 2.000 KM.

(5)    Osiguravajuće društvo i drugo pravno i fizičko lice koje se bavi posredovanjem pri prodaji polica osiguranja preduzima mjere identifikacije i praćenja klijenta i u poslovima penzijskog osiguranja ako je policu osiguranja moguće prenijeti ili je upotrijebiti kao kolateral za podizanje zajma ili kredita.

(6)    Pravna ili fizička lica koja obavljaju poslove u vezi s organiziranjem ili vo|enjem javnih prodaja ili trgovanja umjetničkim predmetima, plovilima, vozilima ili letjelicama,moraju utvrditi i provjeriti identitet klijenta prilikom gotovinske transakcije ili prilikom više me|usobno povezanih transakcija koje iznose ili prelaze vrijednost od 30.000 KM.

(7)    Kazina, kockarnice i drugi organizatori igara na sreću i posebnih lutrija dužni su utvrditi i provjeriti identitet svakog učesnika u igri koji obavlja transakciju u iznosu od ili preko 5.000 KM.

(8)    Identifikaciju imaoca bankovne knjižice obveznik vrši prilikom svake transakcije koja se obavlja na osnovu knjižice.

Član 15.
(Odre|ivanje i utvr|ivanje identiteta stvarnog vlasnika)

(1)    S ciljem utvr|ivanja identiteta stvarnog vlasnika pravnog lica, obveznik će prikupiti podatke uvidom u originale i ovjerenu dokumentaciju iz sudskog registra ili drugog javnog registra, koja mora biti ažurirana i tačna i odražavati stvarno stanje klijenta. Obveznik može dobiti te podatke direktnim uvidom u sudski ili drugi javni registar, postupajući shodno odredbama člana 10. stav (3) ovog zakona.

(2)    Ako se ne mogu dobiti svi podaci o stvarnom vlasniku iz sudskog ili drugog javnog registra, obveznik će prikupiti podatke koji nedostaju pregledom originala ili ovjerenih dokumenata i poslovnih evidencija koje je priložio pravni zastupnik ili njegovo ovlašteno lice. Kad obveznik iz objektivnih razloga ne može dobiti podatke na način propisan ovim članom, on će ih dobiti iz pisane izjave pravnog zastupnika ili njegovog ovlaštenog lica.

Član 16.
(Treće lice)

(1)    Treća lica, u smislu ovog zakona, su:

a)    organizacije navedene u članu 4. tač. a), c), d) i e) ovog zakona,

b)    ostala lica koja ispunjavaju uslove koje je postavio ministar u pravilnicima. Ministar će, izme|u ostalog, uzeti izvještaj o tehničkim kriterijima koje je usvojila Evropska komisija u skladu s članom 40. Direktive 2005/60/EC, podataka iz nadležnih me|unarodnih organizacija i podataka iz FOO.

(2)    Osim navedenog u stavu (1) ovog člana, trećim licem smatrat će se i revizorska društva iz člana 38. ovog zakona.

(3)    Treća lica navedena u stavu (1) ovog člana neće uključivati pružaoce usluga vanjskog izvora (outsourcing) i agente.

(4)    Ministar će sastaviti listu zemalja koje uvode i prihvataju standarde protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao što je definirano u Direktivi 2005/60/EC, a u isto vrijeme pregledati izvještaje, koje je kao instrument usvojila Evropska komisija u skladu s članom 40. Direktive 2005/60/EC, podataka iz nadležnih me|unarodnih organizacija i podataka iz FOO.

(5)    Bez obzira na stav (1) ovog člana, obveznik se ne može pouzdati u treća lica prilikom provo|enja procedure identifikacije i praćenja klijenta ako je klijent:

a)    strano pravno lice koje se ne bavi ili ne može baviti trgovinom, proizvodnjom ili drugom aktivnosti u zemlji registracije;

b)    fiducijarno ili drugo slično strano pravno lice s nepoznatim ili skrivenim vlasnicima ili menadžerima.

Član 17.
(Identifikacija i praćenje klijenata preko trećih lica)

(1)    Obveznik može, pod uslovima odre|enim ovim zakonom i drugim propisima donesenim shodno ovom zakonu, pri uspostavljanju poslovnog odnosa s klijentom povjeriti trećem licu utvr|ivanje i provjeru identiteta klijenta, utvr|ivanje identiteta stvarnog vlasnika klijenta i prikupljanje podataka o namjeni i predvi|enoj prirodi poslovnog odnosa ili transakcije.

(2)    Obveznik je dužan prethodno provjeriti da li treće lice kojem će povjeriti provo|enje mjera identifikacije i praćenja klijenta ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

(3)    Konačnu odgovornost za provo|enje mjera identifikacije i praćenja povjerenih trećem licu i dalje snosi obveznik.

Član 18.
(Redovno praćenje poslovnih aktivnosti klijenta)

(1)    Obveznik prati poslovne aktivnosti koje preduzima klijent provodeći mjere identifikacije i praćenja uz primjenu principa upoznaj svog klijenta, uključujući i porijeklo sredstava koja se koriste u poslovnim operacijama.

(2)    Praćenje poslovnih aktivnosti koje preduzima klijent preko obveznika uključuje:

a)    odre|ivanje poslovnih operacija klijenta u skladu sa svrhom i namjenom poslovnog odnosa uspostavljenog izme|u klijenta i obveznika;

b)    praćenje i utvr|ivanje poslovnih operacija klijenta u skladu s obimom njegovih poslova.

(3)    Obveznik treba odrediti obim i učestalost mjera navedenih u stavu (2) ovog člana koje odgovaraju riziku pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti kojem je izložen u obavljanju pojedinačnih transakcija ili poslovnih operacija pojedinačnog klijenta. Obveznik će procijeniti takav rizik u skladu s članom 5. ovog zakona.

Član 19.
(Oblici identifikacije i praćenja)

Prilikom identifikacije i praćenja aktivnosti klijenata, obveznik može, u zavisnosti od rizičnosti svakog pojedinog klijenta, primijeniti:

a)    pojačanu identifikaciju i praćenje;

b)    pojednostavljenu identifikaciju i praćenje.

Član 20.
(Pojačana identifikacija i praćenje klijenta)

(1)    Pojačane mjere identifikacije i praćenja, osim mjera iz člana 7. ovog zakona, uključuju i dodatne mjere koje su odre|ene ovim zakonom prilikom:

a)    uspostavljanja korespondentnog odnosa s bankom ili drugom sličnom kreditnom institucijom koja ima sjedište u inozemstvu;

b)    uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanje transakcije iz člana 6. ovog zakona s klijentom koji je politički eksponirano lice iz člana 22. ovog zakona,

c)    c) za slučaj kada klijent nije bio lično prisutan pri utvr|ivanju i provjeri identiteta za vrijeme provo|enja mjera identifikacije i praćenja.

(2)    Pojačane mjere identifikacije i praćenja obveznik može primijeniti i u drugim slučajevima kada zbog prirode poslovnog odnosa, oblika i načina obavljanja transakcije, poslovnog profila klijenta ili zbog drugih okolnosti povezanih s klijentom postoji ili bi mogao postojati veliki rizik od pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 21.
(Korespondentski odnos s kreditnim institucijama sa sjedištem u inozemstvu)

(1)    Prilikom uspostavljanja korespondentnog poslovnog odnosa s bankom ili sličnom kreditnom institucijom sa sjedištem u inozemstvu, obveznik će primijeniti mjere navedene u članu 7. ovog zakona vezano za proceduru identifikacije i praćenja klijenta i pored toga prikupiti sljedeće podatke, informacije i dokumentaciju:

a)    podatke o izdavanju i periodu za koji važi ovlaštenje za pružanje bankarskih usluga, naziv i sjedište nadležnog organa koji je izdao ovlaštenje;

b)    opis provo|enja internih procedura koje se tiču otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, posebno procedura za identifikaciju i praćenje klijenta, procedura za odre|ivanje stvarnog vlasnika, za podatke koji se tiču izvještaja vezanih za sumnjive transakcije nadležnim organima, za čuvanje izvještaja, internu kontrolu i druge procedure koje je usvojila banka ili slična kreditna institucija za otkrivanje i sprečavanje pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti;

c)    opis relevantnog zakonodavstva u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koje se primjenjuje u zemlji u kojoj je banka ili druga slična kreditna institucija osnovana ili registrirana;

d)    pisanu izjavu da banka ili druga slična kreditna institucija ne posluje s bankama školjkama;

e)    pisanu izjavu da banka ili druga slična kreditna institucija nema uspostavljen ili ne ulazi u poslovni odnos s bankama školjkama;

f)    pisanu izjavu da banka ili slična kreditna institucija podliježe administrativnom nadzoru u zemlji svog sjedišta ili registracije i da, u skladu sa zakonodavstvom te zemlje, ima obavezu uskladiti svoje poslovanje sa zakonima i odredbama koje se tiču otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2)    Zaposleni kod obveznika koji uspostavlja odnos s korespondentnom bankom navedenom u stavu (1) ovog člana i provodi proceduru pojačane identifikacije i praćenja klijenta prikupit će sva pisana odobrenja od svog nadre|enog i od odgovornog lica obveznika prije ulaska u takav odnos.

(3)    Obveznik će prikupiti sve podatke navedene u stavu (1) ovog člana vršeći uvid u javne ili druge dostupne registre ili pregledom dokumenata i poslovnih izvještaja koje je banka ili druga slična kreditna institucija sa sjedištem u inozemstvu priložila.

(4)    Obveznik neće ulaziti ili nastaviti korespondentnu vezu s bankom ili drugom sličnom kreditnom institucijom koja ima sjedište u inozemstvu ako:

a)    podaci navedeni u stavu (1) tač. a), b), d), e) i f) ovog člana nisu prikupljeni unaprijed;

b)    zaposleni kod obveznika nije dobio prethodno napisano odobrenje od svog nadre|enog i odgovornog lica obveznika za stupanje u korespondentni odnos;

c)    banka ili druga slična kreditna institucija sa sjedištem u inozemstvu ne primjenjuje sistem za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ili, u skladu sa zakonodavstvom zemlje u kojoj je osnovana ili registrirana, nije obavezna provoditi zakone i druge relevantne propise koji se tiču otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističih aktivnosti;

d)    banka ili druga slična kreditna institucija sa sjedištem u inozemstvu posluje kao banka školjka ili ulazi u korespondentne ili druge poslovne odnose i obavlja transakcije s bankama školjkama.

Član 22.
(Strana politički eksponirana lica)

(1)    Obveznici će uspostaviti odgovarajuću proceduru za odre|ivanje da li je lice iz inozemstva politički eksponirano. Definirat će takve procedure kroz svoj interni akt istovremeno prateći smjernice organa nadležnih za nadzor, navedenih u članu 68. ovog zakona.

(2)    Strano politički eksponirano lice navedeno u stavu (1) ovog člana podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući najbliže članove porodice i bliže saradnike.

(3)    Fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju je:

a)    šef države, premijer, ministri i njihovi zamjenici ili pomoćnici;

b)    izabrani predstavnici u zakonodavne organe;

c)    sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova;

d)    članovi revizije i odbora guvernera centralne banke;

e)    ambasadori i visokopozicionirani oficiri oružanih snaga;

f)    članovi upravnih ili nadzornih odbora preduzeća u većinskom državnom vlasništvu.

(4)    Najbliži članovi porodice lica navedenih u stavu (2) ovog člana su: supružnici, roditelji, braća i sestre, djeca i njihovi supružnici.

(5)    Bliži saradnici iz stava (2) ovog člana su sva fizička lica koja učestvuju u dobiti od imovine ili u poslovnoj vezi ili su na bilo koji način povezani s poslom.

(6)    Kada je klijent koji ulazi u poslovni odnos ili obavlja transakciju ili ako je klijent u čije ime stupa u poslovni odnos ili obavlja transakciju strano politički eksponirano lice, obveznik će, pored mjera navedenih u članu 20. ovog zakona, u okviru procedure pojačane identifikacije i praćenja klijenta preduzeti sljedeće mjere:

a)    prikupiti podatke o izvoru sredstava i imovine koja jest ili će biti subjekat poslovnog odnosa ili transakcije iz dokumenata i ostale dokumentacije koju je priložio klijent. Kada takvi podaci ne mogu biti prikupljeni na opisani način, obveznik će ih dobiti direktno iz pisane izjave klijenta.

b)    zaposleni kod obveznika koji provodi proceduru za uspostavljanje poslovnog odnosa s klijentom koji je strano politički eksponirano lice osigurat će pisano odobrenje svog nadre|enog ili odgovornog lica prije nego što u|e u takvu vrstu odnosa.

c)    nakon stupanja u poslovni odnos, obveznik će pratiti transakcije i ostale poslovne aktivnosti stranog politički eksponiranog lica koje se obavljaju preko obveznika putem procedure identifikacije i praćenja.

Član 23.
(Odre|ivanje i utvr|ivanje identiteta bez fizičkog prisustva klijenta)

(1)    Kada klijent nije fizički prisutan kod obveznika prilikom odre|ivanja i utvr|ivanja identiteta, obveznik će, osim mjera navedenih u članu 7. ovog zakona u okviru procedure identifikacije i praćenja, preduzeti jednu ili više mjera navedenih u stavu (2) ovog člana.

(2)    Obveznik će pri utvr|ivanju i provjeri identiteta provesti sljedeće mjere:

a)    prikupiti dodatne isprave, podatke ili informacije na osnovu kojih će provjeritii identitet klijenta;

b)    dodatno provjeriti podnesene isprave ili ih dodatno potvrditi od strane kreditne ili finansijske institucije;

c)    primijeniti mjeru da se prvo plaćanje u poslovnoj aktivnosti izvrši putem računa otvorenog u ime klijenta kod druge kreditne institucije.

(3)    Uspostavljanje poslovnog odnosa bez prisustva klijenta nije dozvoljeno, osim ako obveznik primjenjuje mjeru iz stava (2) tačka c) ovog člana.

Član 24.
(Pojednostavljena identifikacija i praćenje klijenta)

Procedura pojednostavljene identifikacije i praćenja klijenta moguća je ako je klijent:

a)    organ Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu. FBiH), Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RS) ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt), ili institucija s javnim ovlaštenjima;

b)    banka, osiguravajuće društvo i drugo pravno i fizičko lice koje se bavi posredovanjem pri prodaji polica osiguranja, te investiciona i penziona društva i fondovi, nezavisno od pravne forme, sa sjedištem u Bosni i Hercegovini ili sjedištem ili centralom u zemljama članicama Evropske unije ili u zemljama koje, prema informacijama dobivenim od FOO, me|unarodnih organizacija i drugih nadležnih me|unarodnih organa, ispunjavaju me|unarodno prihvaćene standarde u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koju je kao takvu zemlju odredio ministar;

c)    kojeg je obveznik svrstao u grupu klijenata s niskim nivoom rizika.

Član 25.
(Prikupljanje i utvr|ivanje podataka o klijentu u okviru pojednostavljene procedure identifikacije i praćenja)

(1)    Podaci o klijentu koji se pribavljaju i provjeravaju u okviru pojednostavljene identifikacije i praćenja pri uspostavljanju poslovnog odnosa su:

a)    naziv, adresa i sjedište pravnog lica, koje uspostavlja poslovni odnos, odnosno pravnog lica za koje se uspostavlja poslovni odnos;

b)    ime i prezime zakonskog zastupnika ili opunomoćenika koji za pravno lice uspostavlja poslovni odnos;

c)    namjena i pretpostavljena priroda poslovnog odnosa i datum uspostavljanja poslovnog odnosa.

(2)    Obveznik je dužan podatke iz stava (1) ovog člana pribaviti uvidom u original ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz zvaničnog javnog registra koje joj dostavi klijent, odnosno neposrednim uvidom u zvanični javni registar.

(3)    Ako nije moguće dobiti podatke na način propisan u stavu (2) ovog člana, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz originala ili ovjerenih kopija isprava i druge poslovne dokumentacije koju dostavlja klijent. Ako se podaci ne mogu dobiti ni na taj način, obveznik neposredno uzima pismenu izjavu zastupnika ili opunomoćenika.

(4)    Dokumentacija iz st. (2) i (3) ovog člana mora biti ažurirana i tačna i odražavati stvarno stanje klijenta.

Član 26.
(Elektronski prijenos novca)

(1)    Kreditne i finansijske institucije, uključujući društva koja obavljaju odre|ene usluge platnog prometa ili prijenosa novca (u daljnjem tekstu: pružaoci usluga plaćanja), dužne su prikupiti tačne i potpune podatke o uplatiocu i uključiti ih u obrazac ili poruku koja prati elektronski prijenos novčanih sredstava, poslanih ili primljenih u bilo kojoj valuti. Pri tome, ti podaci moraju pratiti prijenos sve vrijeme tokom prolaska kroz lanac plaćanja.

(2)    Ministar će pravilnikom propisati sadržaj i vrstu podataka koje prikupljaju o uplatiocu i druge obaveze pružaoca usluga plaćanja te izuzetke od obaveze prikupljanja podataka pri prijenosu novčanih sredstava koji predstavlja neznatni rizik za pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti.

(3)    Pružaoci usluga plaćanja, koji su posrednici ili primaoci novčanih sredstava, odbit će prijenos novčanih sredstava koji ne sadrži potpune podatke o uplatiocu iz stava (2) ovog člana ili će zatražiti da se u odre|enom roku dopune podaci o uplatiocu.

(4)    Pružaoci usluga plaćanja mogu ograničiti ili prekinuti poslovni odnos s onim pružaocima usluga plaćanja koji učestalo ne ispunjavaju uslove iz st. (1) i (2) ovog člana, s tim da ih prije preduzimanja navedenih mjera mogu na to upozoriti. O trajnijem ograničenju ili prekidu poslovnog odnosa pružalac usluga plaćanja obavijestit će FOO.

(5)    Pružaoci usluga plaćanja, koji su posrednici ili primaoci novčanih sredstava, razmotrit će nedostatak podataka o uplatiocu s obzirom na procijenjeni stepen rizika kao mogući razlog za primjenu mjera pojačane identifikacije i praćenja.

(6)    Odredbe st. (1), (2), (3), (4) i (5) ovog člana odnose se na elektronski prijenos novčanih sredstava koji obavljaju domaći i strani pružaoci usluga plaćanja.

(7)    Prilikom prikupljanja podataka iz stava (1) ovog člana pružaoci usluga plaćanja identificiraju uplatioca koristeći važeći identifikacioni dokument, te vjerodostojne i pouzdane izvore dokumentacije.

POGLAVLJE III. OGRANIČENJA KOD POSLOVANJA S KLIJENTIMA

Član 27.
(Zabrana korištenja skrivenih računa)

Obveznik neće otvoriti, izdati ili posjedovati skrivene račune, štedne knjižice ili štedne knjižice na donosioce ili druge proizvode koji omogućavaju, direktno ili indirektno, skrivanje klijentovog identiteta.

Član 28.
(Zabrana poslovanja s bankama školjkama)

Obveznik neće ulaziti ili nastavljati vezu korespondentnog bankarstva s korespondentnom bankom koja posluje ili može poslovati kao banka školjka ili druga slična kreditna institucija poznata po dopuštanju korištenja računa banaka školjki.

Član 29.
(Ograničenja plaćanja gotovinom)

(1)    Lica koja nisu obveznici iz člana 4. ovog zakona, a koja obavljaju djelatnosti prodaje dobara i usluga u Bosni i Hercegovini, neće prihvatiti plaćanje u gotovini ako prelazi 30.000 KM od njihovih kupaca ili trećih lica kod prodaje pojedinačnih dobara i usluga. Lica koja obavljaju aktivnost prodaje robe tako|er podrazumijevaju i pravna i fizička lica koje organiziraju ili vrše aukcije, koje se tiču umjetničkih djela, plemenitih metala ili dragog kamenja ili sličnih proizvoda i druga pravna ili fizička lica koja primaju gotovinu za robe i usluge.

(2)    Ograničenje plaćanja gotovinom navedeno u stavu (1) ovog člana primjenjuje se i kada se plaćanje obavlja u nekoliko povezanih transakcija gotovinom i njena ukupna vrijednost prelazi 30.000 KM.

(3)    Lica koja nisu obveznici iz člana 4. ovog zakona, a koja obavljaju djelatnost prodaje dobara i usluga, primit će plaćanje navedeno u st. (1) i (2) ovog člana od klijenta ili trećeg lica na svoj transakcijski račun, osim ako drugačije nije predvi|eno nekim drugim zakonom.

POGLAVLJE IV. OBAVJE[TAVANJE FOO-a O TRANSAKCIJAMA

Član 30.
(Obavještavanje)

(1)    Obveznik je dužan da FOO-u dostavi podatke iz člana 44. stav (1) ovog zakona o:

a)    svakom pokušaju i obavljenoj transakciji, klijentu ili licu ako postoji sumnja na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti.

b)    gotovinskoj transakciji čija vrijednost iznosi ili prelazi sumu od 30.000 KM;

c)    povezanim gotovinskim transakcijama čija ukupna vrijednost iznosi ili prelazi sumu od 30.000 KM.

(2)    Kada obveznik prijavljuje sumnjivu transakciju, FOO-u dostavlja i podatke da:

a)    transakcija, po svojim karakteristikama povezanim sa statusom klijenta ili drugim karakteristikama klijenta ili sredstava ili drugim karakteristikama, očito odstupa od uobičajenih transakcija istog klijenta, te da odgovara potrebnom broju i vrsti pokazatelja koji upućuju na to da postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti,

b)    je transakcija usmjerena na izbjegavanje propisa kojima se reguliraju mjere sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(3)    O rezultatima analize podataka koji se odnose na transakciju ili lice u vezi s kojima su utvr|eni razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti, FOO će obavijestiti obveznike iz člana 4. ovog zakona koji su prijavili transakciju, osim ako ocijeni da bi to moglo štetiti daljnjem toku i ishodu postupka.

(4)    Ministar nadalje propisuje koje informacije, podatke i dokumentaciju treba dostaviti FOO-u, u skladu s odredbama člana 44. stav (1) ovog zakona.

(5)    Ministar, nakon konsultacija s FOO-om, može podzakonskim aktom propisati uslove pod kojima se od obveznika ne zahtijeva da FOO-u dostavi informacije o gotovinskim transakcijama odre|enog klijenta u iznosima istim ili većim od onih navedenih u stavu (1) tač. b) i c) ovog člana.

Član 31.
(Rokovi obavještavanja o transakcijama)

(1)    U slučajevima iz člana 30. stav (1) tačka a) ovog zakona, obveznik je dužan FOO-u dostaviti informacije, podatke i dokumentaciju odmah nakon pojavljivanja sumnje i prije izvršenja transakcije, navodeći period u kojem se očekuje obavljanje transakcije.

(2)    Izuzetak od općeg pravila dostavljanja obavještenja FOO-u o sumnjivim transakcijama prije njihovog izvršenja jesu situacije kada obveznik zbog prirode transakcija ili drugih objektivnih razloga ili ako bi njihovo neizvršenje vjerovatno onemogućilo napore u otkrivanju razloga za sumnju u operacije pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti. Obveznik je dužan dostaviti obavještenje najkasnije sljedećeg radnog dana, uz obrazloženje razloga nemogućnosti dostavljanja obavještenja o sumnjivim transakcijama prije njihovog izvršenja.

(3)    U slučajevima iz člana 30. stav (1) tač. b) i c) ovog zakona, obveznik je dužan FOO-u dostaviti informacije, podatke i dokumetaciju odmah po obavljanju transakcije, a najkasnije tri dana nakon obavljanja transakcije.

(4)    Obveznici FOO-u obavještenja mogu dostavljati putem aplikativnog softvera za prijavu transakcija elektronskim putem (u daljnjem tekstu: AMLS), preko lica ovlaštenih za poslove poštanskog saobraćaja, te preko lica ovlaštenog za dostavljanje dokumentacije-kurira.

(5)    Obavještenje iz stava (1) ovog člana može se dostaviti i faksom, ali je neophodno primjerak dostaviti na način propisan stavom (4) ovog člana.

(6)    Obavještenje iz stava (1) ovog člana može se dati i telefonom, ali FOO mora biti naknadno obaviješten i u pismenoj formi, najkasnije sljedećeg radnog dana.

(7)    Ako obveznik u slučajevima iz člana 30. stav (1) tačka a) ovog zakona, zbog prirode transakcije ili zato što transakcija nije u cjelini izvršena ili iz drugih opravdanih razloga, ne može postupiti po odredbi iz stava (1) ovog člana, dužan je FOO-u informacije, podatke i dokumentaciju dostaviti što prije, odnosno odmah nakon pojavljivanja sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorističkih aktivnosti. U obavještenju obveznik mora obrazložiti razloge zbog kojih nije postupio u skladu s odredbama stava (1) ovog člana.

POGLAVLJE V. OVLA[TENO LICE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE, LISTA POKAZATELJA I INTERNA KONTROLA

Član 32.
(Ovlašteno lice i njegov zamjenik)

(1)    S ciljem dostavljanja informacija FOO-u, te za izvršenje ostalih dužnosti u skladu s odredbama ovog zakona, obveznik imenuje ovlašteno lice. On tako|er imenuje jednog ili više zamjenika ovlaštenog lica, nakon čega o ovim imenovanjima obavještava FOO u roku od sedam dana od dana imenovanja, odnosno promjene podataka o ovlaštenom licu ili zamjeniku ovlaštenog lica.

(2)    Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, oni obveznici koji imaju četiri ili manje zaposlenih nisu dužni imenovati ovlašteno lice i provoditi unutrašnju kontrolu u skladu s odredbama ovog zakona.

Član 33.
(Uslovi za ovlašteno lice i zamjenika)

(1)    Obveznik će osigurati da je posao ovlaštenog lica povjeren isključivo licu koje treba ispunjavati sljedeće uslove:

a)    da ima poziciju u okviru sistematizacije radnih mjesta rangiranu dovoljno visoko da omogući brzo, kvalitetno i blagovremeno ispunjavanje zadataka propisanih ovim zakonom i odredbama koje iz njega proizilaze;

b)    da nije bilo osu|ivano pravosnažnom presudom niti da se protiv njega vodi krivični postupak;

c)    da ima odgovarajuće profesionalne kvalifikacije za zadatke sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te karakteristike i iskustvo neophodno za obavljanje funkcije ovlaštenog lica;

d)    da dobro poznaje prirodu poslovnih aktivnosti obveznika na poljima izloženim riziku pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2)    Zamjenik ovlaštenog lica bi tako|er trebalo da zadovoljava zahtjeve navedene u stavu (1) tač. b), c) i d) ovog člana.

Član 34.
(Zadaci ovlaštenog lica i zamjenika)

(1)    Ovlašteno lice navedeno u članu 32. ovog zakona izvršavat će sljedeće zadatke:

a)    osigurati uspostavljanje, funkcioniranje i razvoj sistema za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika;

b)    osigurati ispravno i blagovremeno izvještavanje FOO-a, u skladu s ovim zakonom i odredbama koje iz njega proizilaze;

c)    učestvovati u definiranju i izmjenama operativnih procedura i u pripremama internih odredbi koje se tiču sprečavanja i otkrivanja pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti;

d)    učestvovati u izradi smjernica za provo|enje kontrole povezane sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

e)    pratiti i koordinirati aktivnostima obveznika u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

f)    učestvovati u uspostavljanju i razvoju informatičke podrške u vezi s aktivnostima koje se odnose na otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti obveznika;

g)    praviti prijedloge za menadžment ili druga administrativna tijela obveznika s ciljem unapre|enja sistema za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finanisranja terorističkih aktivnosti obveznika;

h)    učestvovati u pripremi profesionalne edukacije i programa obuke za zaposlene u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2)    Zamjenici će mijenjati ovlašteno lice u njegovom odsustvu u izvršavanju svih zadataka navedenih u stavu (1) ovog člana i izvršavati sve druge zadatke propisane ovim zakonom.

Član 35.
(Stručno osposobljavanje)

(1)    Obveznik je dužan osigurati redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove na sprečavanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2)    Stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje odnosi se na upoznavanje s odredbama zakona i propisa donesenih na osnovu njega i internih akata, sa stručnom literaturom o sprečavanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, s listom indikatora za prepoznavanje klijenata i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorističkih aktivnosti.

(3)    Obveznik je dužan izraditi program godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih koji rade na poslovima sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti najkasnije do kraja marta za tekuću godinu.

Član 36.
(Interna kontrola i revizija)

(1)    Obveznik je dužan osigurati redovnu internu kontrolu i reviziju obavljanja poslova sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2)    Uskla|enost poslovanja obveznika s odredbama ovog zakona treba da bude predmet aktivnosti interne kontrole i revizije, što uključuje procjenu adekvatnosti politika i procedura obveznika i obuke ovlaštenih i odgovornih lica s aspekta standarda kojima je definirano sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.

Član 37.
(Lista pokazatelja)

(1)    Obveznici iz člana 4. ovog zakona izra|uju listu pokazatelja za identifikaciju klijenata i transakcija u vezi s kojima postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorističkih aktivnosti u saradnji sa FOO i drugim nadzornim tijelima.

(2)    Listu iz stava (1) ovog člana obveznici su dužni dostaviti FOO-u u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

POGLAVLJE VI. OBAVEZE I ZADACI ADVOKATA, ADVOKATSKIH DRU[TAVA, NOTARA, REVIZORSKIH DRU[TAVA I SAMOSTALNIH REVIZORA, PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJA OBAVLJAJU RAČUNOVODSTVENE USLUGE I USLUGE PORESKOG SAVJETOVANJA

Član 38.
(Opće odredbe)

Advokat, advokatsko društvo, notar te revizorsko društvo i samostalni revizor, pravna i fizička lica koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreskog savjetovanja (u daljnjem tekstu: lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti) dužni su, prilikom obavljanja poslova iz svog djelokruga odre|enih drugim zakonima, provoditi mjere sprečavanja i otkrivanja pranja novca, te finansiranja terorističkih aktivnosti i postupati prema odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona koji utvr|uju zadatke i obveze drugih obveznika, ako ovim poglavljem nije drugačije odre|eno.

Član 39.
(Zadaci i obaveze lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti)

Izuzetno od odredbi člana 6. ovog zakona, advokat, advokatsko društvo ili notar postupaju prema odredbama ovog zakona samo u slučaju kada:

a)    pomažu u planiranju ili provo|enju transakcija za klijenta u vezi sa:

1)    kupovinom ili prodajom nekretnina ili udjela, odnosno dionica privrednog društva,

2)    upravljanjem novčanim sredstvima, finansijskim instrumentima ili drugom imovinom u vlasništvu klijenta,

3)    otvaranjem ili upravljanjem bankovnim računima, štednim ulozima ili računima za poslovanje s finansijskim instrumentima,

4)    prikupljanjem sredstava potrebnih za osnivanje, djelovanje ili upravljanje privrednim društvom i

5)    osnivanjem, djelovanjem ili upravljanjem ustanovom, fondom, privrednim društvom ili drugim sličnim pravno-organizacionim oblikom.

b)    obavljaju u ime i za račun klijenta finansijsku transakciju ili transakcije u vezi s nekretninama.

Član 40.
(Procedura identifikacije i praćenja klijenata)

(1)    Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti u okviru procedura identifikacije i praćenja klijenta pri uspostavljanju poslovnog odnosa iz člana 6. stav (1) tačka a) i pri obavljanju tranaskcije iz člana 6. stav (1) tačka b) ovog zakona prikupljaju podatke iz člana 7. ovog zakona.

(2)    Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti u okviru procedura identifikacije i praćenja klijenta u slučaju kad postoji sumnja u vjerodostojnost i istinitost prethodno prikupljenih podataka o klijentima ili o stvarnom vlasniku, te uvijek kada u vezi s transakcijom ili klijentom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkiha aktivnosti iz člana 6. stav (1) tačka d) ovog zakona prikupljaju podatke iz člana 7. ovoga Zakona.

(3)    U okviru identifikacije klijenta, lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti utvr|uju identitet klijenta ili njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika te prikupljaju podatke iz člana 7. ovoga zakona uvidom u važeći identifikacioni dokument klijenta, odnosno u original isprave, ovjerenu kopiju isprava ili ovjerenu dokumentaciju iz sudskog ili drugoga javnog registra koja mora biti ažurirana i tačna i odražavati stvarno stanje klijenta.

(4)    Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti utvr|uju stvarnog vlasnika klijenta koji je pravno lice ili drugi sličan pravni subjekt na osnovu podataka iz člana 7. ovog zakona uvidom u originalnu ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz sudskog ili drugoga javnog registra koja mora biti ažurirana i tačna i mora odražavati stvarno stanje klijenta. Ako na osnovu izvoda iz sudskog ili drugog javnog registra nije moguće prikupiti sve podatke, podaci koji nedostaju prikupljaju se uvidom u izvorne ili ovjerene kopije dokumenata i drugu poslovnu dokumentaciju koju predoči zakonski zastupnik pravnog lica, odnosno njegov opunomoćenik.

(5)    Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti ostale podatke iz člana 7. ovog zakona prikupljaju uvidom u izvorne ili ovjerene kopije dokumenata i drugu poslovnu dokumentaciju.

(6)    Ako sve podatke nije moguće pribaviti na način odre|en u ovom članu, podaci koji nedostaju prikupljaju se neposredno na osnovu pisane izjave klijenta ili njegovog zakonskog zastupnika.

(7)    Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti provode proceduru identifikacije i praćenja klijenta iz st. (1) do (6) ovog člana u mjeri i obimu koji su primjereni djelokrugu njihovih poslova.

Član 41.
(Obaveza lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti o izvještavanju FOO-a)

(1)    Kada advokat, advokatsko društvo i notar prilikom obavljanja poslova iz člana 39. ovog zakona, te revizorsko društvo i samostalni revizor, pravna i fizička lica koja obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreskog savjetovanja utvrde da u vezi s transakcijom ili odre|enim licem postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti, dužni su bez odga|anja o tome obavijestiti FOO, u skladu s odredbama člana 30. ovog zakona.

(2)    Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti dužna su svaki put kada klijent od njih zatraži savjet u vezi s pranjem novca ili finansiranjem terorističkih aktivnosti o tome obavijestiti FOO, i to odmah, a najkasnije tri radna dana od dana kada je klijent od njih tražio takav savjet.

(3)    Prilikom obavještavanja o sumnjivoj transakciji lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti dostavljaju FOO-u podatke iz člana 7. ovog zakona na način koji pravilnikom propisuje ministar.

Član 42.
(Izuzeci od obavještavanja)

(1)    Na lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti ne primjenjuju se odredbe člana 41. ovog zakona u vezi s podacima koje ona dobiju od klijenta ili prikupe o klijentu u toku utvr|ivanja pravnog položaja klijenta ili prilikom zastupanja klijenta u vezi sa sudskim postupkom što uključuje savjetovanja za predlaganje ili izbjegavanje sudskih postupaka, bez obzira na to da li su podaci dobiveni ili prikupljeni prije, u toku ili nakon završenih sudskih postupaka, osim ako u vezi s klijentom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti.

(2)    U slučaju iz stava (1) ovog člana, lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti nisu dužna dostaviti podatke, informacije i dokumentaciju na zahtjev FOO-a u skladu s članom 30. ovog zakona. U tom slučaju oni su dužni FOO-u, bez odga|anja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahtjeva, obrazložiti u pisanom obliku razloge zbog kojih nisu postupali u skladu sa zahtjevom FOO-a.

(3)    Izuzetno od obaveza propisnih ovim zakonom, lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti nisu dužna:

a)    FOO obavještavati o gotovinskim transakcijama iz člana 30. stav (1), tač. b) i c) ovog zakona, osim ako u vezi s transakcijom ili klijentom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti;

b)    imenovati ovlašteno lice i zamjenika ovlaštenog lica;

c)    provoditi internu reviziju izvršavanja zadataka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 43.
(Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorističkih aktivnosti)

(1)    Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti dužna su da izrade listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorističkih aktivnosti u saradnji sa FOO-om i drugim nadzornim tijelima.

(2)    Kod izrade liste iz stava (1) ovog člana lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti uzimaju u obzir složenost i obim izvršenja transakcija, neuobičajeni način izvršenja, vrijednost ili povezanost transakcija koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namjenu, odnosno nisu usaglašene ili su u nesrazmjeru s uobičajenim, odnosno očekivanim poslovanjem klijenta, kao i druge okolnosti koje su povezane sa statusom ili drugim karakteristikama klijenta.

(3)    Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti dužna su prilikom utvr|ivanja osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorističkih aktivnosti i drugih okolnosti u vezi s tim primjenjivati listu indikatora iz stava (1) ovog člana.

POGLAVLJE VII. EVIDENCIJA

Član 44.
(Sadržaj evidencije)

(1)    Evidencija o izvršenoj proceduri identifikacije i praćenja klijenata i transakcijama iz člana 7. stav (1) ovog zakona sadrži minimalno sljedeće informacije:

a)    naziv, sjedište i matični broj pravnog lica koje ima poslovni odnos ili obavlja transakciju, odnosno pravnog lica u čije ime se uspostavlja stalni poslovni odnos ili obavlja transakcija;

b)    ime, prezime, adresu prebivališta, datum i mjesto ro|enja, te jedinstveni matični broj zaposlenog ili ovlaštenog lica koje za pravno lice uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju, kao i naziv organa koji je izdao važeći identifikacioni dokument;

c)    ime, prezime, adresu prebivališta, datum i mjesto ro|enja, te jedinstveni matični broj fizičkog lica koje uspostavlja poslovni odnos, ulazi u prostorije kazina, kockarnice ili organizatora igara na sreću, ili koje obavi transakciju, odnosno fizičkog lica za koje se uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcija, te broj i naziv organa koji je izdao važeći identifikacioni dokument;

d)    razloge za uspostavljanje poslovnog odnosa ili obavljanje transakcije, te informacije o djelatnosti klijenta;

e)    datum uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcije;

f)    vrijeme obavljanja transakcije;

g)    iznos transakcije i valuta u kojoj se ona obavlja;

h)    svrhu transakcije, kao i ime, prezime i stalno prebivalište, odnosno naziv i sjedište pravnog lica kojem je transakcija namijenjena;

i)    način obavljanja transakcije;

j)    ime i prezime, odnosno naziv i sjedište nalogodavca kod doznaka iz inozemstva;

k)    podatke o porijeklu novca ili imovine koja je predmet transakcije;

l)    razloge zbog kojih je sumnjiva neka transakcija, klijent ili lice;

m)    ime, prezime, adresu prebivališta, te datum i mjesto ro|enja svakog fizičkog lica koje direktno ili indirektno posjeduje najmanje 20% poslovnog udjela, akcija, odnosno drugih prava na osnovu kojih ima učešće u upravljanju pravnim licem, odnosno njegovim sredstvima.

(2)    Obveznici za svoje potrebe ostavljaju kopije dokumenata na osnovu kojih je izvršena identifikacija klijenata, na kojima će konstatirati da je izvršen uvid u originalni dokumenat.

(3)    Ministar daje smjernice o tome koje će informacije navedene u stavu (1) ovog člana biti uključene u evidenciju o provedenoj identifikaciji klijenata i transakcija.

(4)    Evidencija kao i informacija navedena u članu 59. ovog zakona o prijenosu gotovine i imovine preko državne granice obuhvata sljedeće podatke:

a)    ime, prezime, stalno prebivalište, datum i mjesto ro|enja fizičkog lica koje prenosi gotovinu ili imovinu preko državne granice;

b)    naziv i sjedište pravnog lica ili ime, prezime i prebivalište fizičkog lica za koje se obavlja prijenos gotovine ili imovine preko državne granice;

c)    iznos, valutu, vrstu i svrhu transakcije i mjesto, datum i vrijeme prelaska državne granice;

d)    podatke o tome da li je transakcija bila prijavljena organima carinske službe.

(5)    Svi podaci, informacije i dokumentacija iz evidencije o identifikaciji klijenata dostavljaju se FOO-u bez ikakve naknade.

POGLAVLJE VIII. ZADACI I NADLE@NOSTI FOO-a

Odjeljak A. Postupanje FOO-a

Član 45.
(Opće odredbe o FOO-u)

Poslove koji se odnose na sprečavanje, istraživanje i otkrivanje operacija pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u skladu s odredbama Zakona o državnoj agenciji za istrage i zaštitu, ovog i drugih zakona, na promoviranje saradnje izme|u nadležnih organa Bosne i Hercegovine, FBiH, RS-a i Distrikta u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i na promoviranje saradnje i razmjene informacija s nadležnim organima drugih država i me|unarodnih organizacija zaduženih za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti obavlja FOO Državne agencije za istrage i zaštitu pod nadzorom direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljnjem tekstu: direktor) .

Član 46.

(Otkrivanje i istraživanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti)

(1)    FOO prima, sakuplja, evidentira, istražuje i analizira kada je to propisano ovim ili drugim zakonom, dostavlja nadležnom tužilaštvu podatke, informacije i dokumentaciju koju dobije u skladu s odredbama ovog zakona.

(2)    Ako FOO na osnovu podataka, informacija i dokumentacije pribavljene iz stava 1. ovog člana ocijeni da postoje osnovi sumnje da je u pitanju krivično djelo povezano s nekom transakcijom ili licem, dužan je nadležnom tužilaštvu dostaviti pismenu obavještenje s prikupljenom dokumentacijom. FOO prikuplja podatke, informacije i dokumentaciju radi utvr|ivanja osnova sumnji o postojanju krivičnog djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti po zahtjevu tužilaštva.

(3)    FOO, u obavještenju iz stava (1) ovog člana, ne navodi podatke o zaposlenom licu ili licima iz obveznika koja su mu saopćila podatke u skladu s ovim zakonom, ili koji su na bilo koji drugi način uključeni u obavljanje transakcije u ime obveznika, osim ako postoje razlozi za sumnju da je taj obveznik ili njegov zaposleni počinio krivično djelo, ili ako je ta informacija potrebna za utvr|ivanje činjenica tokom krvičnog postupka.

(4)    Nakon detaljno prikupljenih podataka, informacija i dokumentacije iz stava (2) ovog člana, FOO sastavlja izvještaj o učiniocu i osnovama sumnje o počinjenom krivičnom djelu pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti s prijedlogom mjera i radnji koje treba preduzeti nadležno tužilaštvo po svojoj ocjeni u toku istrage.

Član 47.
(Zahtjev obveznicima za dostavljanje podataka o sumnjivim transakcijama ili licima)

(1)    Ako FOO sumnja u pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti u vezi s nekom transakcijom ili licem, može od obveznika u pismenoj formi zahtijevati informacije navedene u članu 44. ovog zakona, informacije o vlasništvu i o bankovnim polozima tog lica, kao i ostale informacije, podatke i dokumentaciju, potrebnu za obavljanje poslova FOO-a u skladu s odredbama ovog zakona. U hitnim slučajevima, FOO može zahtijevati informacije, podatke i dokumentaciju usmeno i može izvršiti pregled dokumentacije u prostorijama obveznika, s tim da je FOO obavezan podnijeti pismeni zahtjev obvezniku najkasnije sljedećeg radnog dana.

(2)    Obveznik je FOO-u, bez odga|anja, dužan dostaviti informacije, podatke i dokumentaciju iz stava (1) ovog člana, a najkasnije u roku od osam radnih dana od dana prijema zahtjeva od FOO-a.

(3)    U slučaju da lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti iz člana 38. ovog zakona odbiju dostaviti informacije, podatke i dokumentaciju na osnovu zahtjeva FOO-a iz stava (1) ovog člana, tada u roku propisanom u stavu (2) ovog člana pismenim putem obavještava FOO o razlozima zbog kojih se nije postupilo u skladu sa zahtjevom FOO-a.

(4)    Ako se radi o obimnoj dokumentaciji ili drugim opravdanim razlozima, FOO može, na pismeni zahtjev, pismenim obavještenjem produžiti rok iz stava (2) ovog člana i može u takvim slučajevima izvršiti uvid u dokumentaciju u prostorijama obveznika.

Član 48.
(Privremena obustava transakcija)

(1)    Ako FOO sumnja u pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti u vezi s nekom transakcijom, računom ili licem, može izdati pismeni nalog za privremenu obustavu transakcije ili transakcija u trajanju od najviše pet radnih dana, a rok trajanja privremene obustave transakcije počinje teći od momenta izdavanja naloga kad obustavu zahtjeva FOO, odnosno od momenta izvještavanja o sumnjivoj transakciji, kada je izvještavanje izvršeno prije transakcije, a potvr|eno od FOO-a. FOO može dati dodatne instrukcije obvezniku u vezi s tom transakcijom, obustavom transakcije, obavljanjem transakcije te komunikacijom s licem ili licima koja su povezana s transakcijom ili transakcijama.

(2)    Prilikom obavljanja svojih dužnosti u skladu s odredbama ovog zakona, u hitnim slučajevima FOO može, ako sumnja u pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti u vezi s nekom transakcijom, računom ili licem, izdati usmeni nalog za privremenu obustavu transakcije ili transakcija, ali je FOO dužan najkasnije sljedećeg radnog dana dostaviti i pismeni nalog obvezniku.

(3)    Usmeni, kao i pisani nalog za privremenu obustavu sumnjive transakcije ili transakcija iz st. (1) i (2) ovog člana FOO može izdati i na zahtjev agencija za provo|enje zakona BiH, drugih organa i institucija u BiH navedenih u članu 51. stav (1) ovog zakona kao i stranih finansijsko-obavještajnih jedinica.

(4)    Nalog o privremenoj obustavi transakcije ili transakcija sadrži:

a)    datum i vrijeme od kada počinje teći rok trajanja privremene obustave;

b)    broj transakcijskog računa;

c)    podatke o vlasniku računa;

d)    naziv obveznika i ostale njegove podatke;

e)    iznos novčane transakcije ili transakcija koji se privremeno obustavlja ili obustavljaju od izvršenja;

f)    druge podatke koji se odnose na obveznika i sumnjivu transakciju ili transakcije.

(5)    Nakon isteka roka iz stava (1) ovog člana, finansijska transakcija može se privremeno obustaviti samo rješenjem suda u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH.

Član 49.
(Prestanak važenja naloga za privremenu obustavu transakcija)

(1)    Ako FOO, nakon izdavanja naloga za privremenu obustavu transakcije ili transakcija, a u roku iz člana 48. stav (1) ovog zakona, utvrdi da više nema osnova za sumnju u pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti, o tome pismenim putem, bez odga|anja, obavještava obveznika koji onda odmah može obaviti transakciju.

(2)    Ako FOO ne preduzme mjere stava (1) ovog člana, obveznik može odmah obaviti transakciju.

Član 50.
(Nalog obvezniku za kontinuirano praćenje finansijskog poslovanja klijenta)

(1)    FOO može pismeno naložiti obvezniku kontinuirano praćenje finansijskog poslovanja klijenta u vezi s kojim postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti ili drugo lice za koje je moguće osnovano zaključiti da je pomagalo ili učestvovalo u transakcijama ili poslovima lica u vezi s kojim sumnja postoji, te redovno obavještavanje FOO-a o transakcijama ili poslovima koje kod obveznika izvrše ili imaju namjeru izvršiti navedena lica. U zahtjevu FOO mora odrediti rokove u kojima obveznici moraju dostavljati tražene podatke.

(2)    Podatke iz stava (1) ovog člana obveznik mora dostaviti FOO-u prije obavljanja transakcije ili uspostave poslovnog odnosa, a ako zbog prirode transakcije, odnosno poslovnog odnosa ili iz drugih opravdanih razloga obveznik nije tako postupio, obveznik mora FOO-u dostaviti izvještaj u kojem će obavezno navesti razloge takvog postupanja.

(3)    Provo|enje mjera iz stava (1) ovog člana može trajati najduže tri mjeseca, a u opravdanim slučajevima trajanje mjera može se produžiti svaki put za još jedan mjesec, s time što provo|enje mjera ukupno može trajati najduže šest mjeseci.

Član 51.
(Me|uinstitucionalna saradnja)

(1)    FOO može zahtijevati od organa Bosne i Hercegovine, FBiH, RS-a i Distrikta, te od ostalih obveznika s javnim ovlaštenjima informacije, podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje poslova FOO-a u skladu s odredbama ovog zakona.

(2)    Organi i institucije s javnim ovlaštenjima navedeni u stavu (1) ovog člana će bez naknade dostaviti FOO-u tražene informacije, podatke i dokumentaciju, te tako|er bez naknade dopustiti FOO-u elektronski pristup informacijama, podacima i dokumentaciji.

(3)    Organi i institucije s javnim ovlaštenjima navedene u stavu (1) ovog člana dužni su FOO-u dostaviti podatke, informacije i dokumentaciju iz st. (1) i (2) ovog člana najkasnije u roku od osam radnih dana od dana prijema zahtjeva.

(4)    U slučajevima obimne dokumentacije ili usljed drugih opravdanih razloga, FOO može nakon pisanog zahtjeva pismeno produžiti rok odre|en u stavu (3) ovog člana i može u takvim slučajevima provjeriti dokumentaciju u prostorijama organa i institucija s javnim ovlaštenjima navedenih u stavu (1) ovog člana.

(5)    FOO može, uz saglasnost direktora, organima i institucijama iz stava (1) ovog člana na obrazložen zahtjev dostaviti podatke i informacije o pranju novca i finasniranju terorističkih aktivnosti samo ako ti podaci i informacije mogu biti značajni ovim organima i institucijama prilikom donošenja odluka iz njihove nadležnosti i u istražne svrhe.

Član 52.
(Ostale obaveze FOO-a)

Osim obaveza navedenih u ovom zakonu, u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti FOO je obavezan:

a)    nadležnim organima predložiti izmjene i dopune propisa koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti;

b)    učestvovati u izradi liste pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija; kao i liste zemalja koje primjenjuju me|unarodno prihvaćene standarde u pogledu sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

c)    učestvovati u stručnom osposobljavanju zaposlenih i ovlaštenih lica u obveznicima, nadležnim organima Bosne i Hercegovine, FBiH, RS-a i Distrikta, te institucijama s javnim ovlaštenjima;

d)    objavljivati, najmanje jednom godišnje, statističke podatke iz oblasti pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te na drugi primjeren način obavještavati javnost o pojavnim oblicima pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

e)    direktoru i ministru podnositi godišnje izvještaje o općim aktivnostima FOO-a, te o aktivnostima vezanim za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a na njihov zahtjev i češće.

Odjeljak B. Me|unarodna saradnja

Član 53.
(Zahtjev stranom organu za dostavu podataka, informacija i dokumentacije)

(1)    FOO može od stranih organa za provo|enje zakona, tužilačkih ili upravnih organa, finansijsko-obavještajnih jedinica i me|unarodnih organizacija uključenih u sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti zahtijevati podatke, informacije i dokumentaciju potrebnu za obavljanje zadataka FOO-a u skladu s odredbama ovog zakona.

(2)    Podatke, informacije i dokumentacija pribavljene shodno stavu (1) ovog člana FOO ne smije dostavljati ili dati na uvid trećem fizičkom ili pravnom licu, odnosno drugom organu ili ih koristiti u svrhe suprotno uslovima i ograničenjima koje je postavio organ, jedinica ili organizacija iz stava (1) ovog člana, kojoj je zahtjev upućen.

Član 54.
(Dostava podataka, informacija i dokumentacije od strane FOO finansijsko-obavještajnim jedinicama drugih zemalja)

(1)    FOO može dostavljati podatke, informacije i dokumentaciju prikupljenu u Bosni i Hercegovini finansijsko-obavještajnim jedinicama drugih zemalja, na njihov zahtjev ili na vlastitu inicijativu, u skladu s odredbama ovog zakona, pod uslovom da je osigurana slična zaštita povjerljivosti.

(2)    Prije dostave podataka finansijsko-obavještajnim jedinicama drugih zemalja, FOO zahtijeva pismenu garanciju da će se informacije, podaci i dokumentacija koristiti samo u svrhe propisane odredbama ovog zakona. Za svako daljnje proslje|ivanje podataka, informacija i dokumentacije policijskim i pravosudnim organima strane zemlje potrebna je prethodna pismena saglasnost FOO-a.

Član 55.
(Dostava podataka stranim organima uključenim u sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti)

(1)    FOO može dostavljati podatke, informacije i dokumentaciju prikupljenu u Bosni i Hercegovini i drugim stranim agencijama za provo|enje zakona samo u onim slučajevima kada je dostavljeno obrazloženje sumnje i konkretnih veza s pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti, ali pod uslovom da je osigurana slična zaštita povjerljivosti.

(2)    Prije dostave podataka stranim agencijama za provo|enje zakona, FOO zahtijeva pismenu garanciju da će se informacije, podaci i dokumentacija koristiti samo u svrhe propisane odredbama ovog zakona.

Član 56.
(Prijedlog za privremeno odga|anje obavljanja transakcije stranoj finansijsko-obavještajnoj jedinici)

Prilikom provo|enja mjera i aktivnosti na sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, shodno odredbama ovog zakona, FOO može stranoj finansijsko-obavještajnoj jedinici dostaviti pisani prijedlog za privremeno odga|anje obavljanja odre|ene transakcije ili transakcija ako postoji sumnja na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti u vezi s nekim licem ili transakcijom/transakcijama.

Član 57.
(Privremeno odga|anje obavljanja transakcija na prijedlog strane finansijsko-obavještajne jedinice)

(1)    Na obrazloženi pisani prijedlog strane finansijsko-obavještajne jedinice, a pod uslovima koje odre|uje ovaj zakon i na osnovu stvarne uzajamnosti, FOO može pismenim nalogom naložiti obvezniku privremeno odga|anje obavljanja sumnjive transakcije najviše za pet radnih dana.

(2)    FOO će o izdatom nalogu iz stava (1) ovog člana bez odga|anja obavijestiti Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

(3)    FOO će postupati u skladu s odredbama stava (1) ovog člana ako na osnovu razloga za sumnju navedenih u pisanom prijedlogu strane finansijsko-obavještajne jedinice procijeni:

a)    da je transakcija povezana s pranjem novca ili finansiranjem terorističkih aktivnosti, i

b)    da bi transakcija bila privremeno obustavljena da je ta transakcija predmet domaće prijave o sumnjivoj transakciji u skladu s odredbama člana 30. ovog zakona.

(4)    FOO neće uvažiti prijedlog strane finansijsko-obavještajne jedinice ako na osnovu činjenica i okolnosti navedenih u prijedlogu iz stava (1) ovog člana procijeni da nisu obrazloženi razlozi za sumnju u pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti. O neprihvaćanju prijedloga FOO u pisanoj formi obavještava stranu finansijsko-obavještajnu jedinicu navodeći razloge zbog kojih prijedlog nije prihvatio.

(5)    U vezi s nalogom za privremeno odga|anje obavljanja transakcije prema ovom članu, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe čl. 48. i 49. ovog zakona.

Odjeljak C. Vo|enje evidencija od strane FOO

Član 58.
(Vrste evidencija)

FOO će voditi sljedeće evidencije:

a)    O obavještenjima i informacijama u skladu s odredbama člana 46. ovog zakona koji obuhvataju sljedeće podatke:

1)    ime, prezime, datum ro|enja i prebivalište fizičkog lica; odnosno naziv i sjedište pravnog lica u vezi s kojim je FOO dostavio obavještenje ili informaciju;

2)    podatke o iznosu, valuti, datumu ili periodu obavljanja transakcije u vezi s kojom postoje razlozi za sumnju da se radi o krivičnom djelu;

3)    razloge za sumnju da se radi o krivičnom djelu.

b)    Evidenciju o izdatim nalozima o privremenoj obustavi od obavljanja transakcije ili transakcija koja sadrži podatke iz člana 48. stav (4) ovog zakona.

c)    Evidenciju o podacima proslije|enim u inozemstvo u skladu s odredbama čl. 53., 54., 55., 56. i 57. ovog zakona koja obuhvata sljedeće podatke:

1)    ime, prezime, datum ro|enja i prebivalište fizičkog lica; odnosno naziv i sjedište pravnog lica čiji podaci se šalju u inozemstvo;

2)    naziv zemlje i naziv nadležnog organa kojem se ti podaci dostavljaju.

POGLAVLJE IX. OBAVEZE OSTALIH ORGANA PREMA ODREDBAMA OVOG ZAKONA

Član 59.
( Uprava za indirektno oporezivanje BiH)

(1)    Uprava za indirektno oporezivanje BiH dužna je FOO-u dostaviti podatke o svakom prijenosu gotovog novca preko državne granice u vrijednosti od 10.000 KM ili više, najkasnije u roku od tri dana od dana prenošenja.

(2)    Uprava za indirektno oporezivanje BiH dužna je FOO-u dostaviti obavještenja i informacije o preduzetim mjerama i radnjama protiv lica u vezi s kojim je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Član 60.
(Dostavljanje statističkih podataka od strane tužilaštava i sudova)

(1)    Radi objedinjavanja i analize svih podataka u vezi s pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti nadležna tužilaštva dužna su FOO-u dva puta godišnje dostaviti sljedeće informacije o predmetima za koje je optužnica potvr|ena:

a)    ime, prezime, datum ro|enja i stalno prebivalište fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica protiv kojeg je potvr|ena optužnica za pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti;

b)    mjesto, vrijeme i način izvršenja radnje koja ima obilježje krivičnog djela;

c)    faza postupka; i

d)    iznos privremeno oduzetog novca ili vrijednost imovine i datum donošenja odluke o oduzimanju.

(2)    Nadležni sudovi u Bosni i Hercegovini dužni su FOO-u dva puta godišnje dostaviti podatke o:

a)    pravosnažno presu|enim predmetima za krivična djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

b)    prekršajima u skladu s odredbama čl. 72. i 73. ovog zakona.

POGLAVLJE X. ZA[TITA I ČUVANJE PODATAKA

Član 61.
(Opće odredbe)

FOO će koristiti informacije, podatke i dokumentaciju pribavljenu u skladu s ovim zakonom samo u svrhe utvr|ene ovim zakonom.

Član 62.
(Zaštita tajnosti podataka)

(1)    Obveznik i njegovi zaposleni, uključujući članove uprave, nadzornih ili drugih izvršnih organa ili druga lica koja imaju pristup tajnim podacima ne smiju otkriti klijentu ili trećem licu da je informacija, podatak ili dokumentacija o klijentu ili transakciji dostavljena FOO-u, niti da je FOO u skladu s odredbama člana 48. ovog zakona privremeno obustavio obavljanje transakcije ili obvezniku dao uputstva za postupanje.

(2)    Informacije o zahtjevu od FOO-a ili o dostavljanju informacija, podataka ili dokumentacije FOO-u, te o privremenoj obustavi transakcije, odnosno o datom uputstvu iz stava (1) ovog člana, smatraju se tajnim podatkom.

(3)    FOO, drugo ovlašteno službeno lice ili tužilac ne može o informacijama, podacima i dokumentaciji sakupljenim u skladu s ovim zakonom obavještavati lica na koja se odnose.

(4)    O skidanju oznake tajnosti podataka odlučuje FOO.

Član 63.
(Izuzeci od principa čuvanja tajnosti podataka)

(1)    Prilikom dostavljanja informacija, podataka i dokumentacije FOO-u, prema odredbama ovog zakona, obaveza čuvanja bankarske, poslovne, službene, advokatske, notarske ili druge profesionalne tajne ne odnosi se na obveznika, državne organe Bosne i Hercegovine, FBiH, RS-a i Distrikta, instituciju s javnim ovlaštenjima, tužioca, sud i njihovo osoblje, osim ako ovim zakonom nije drugačije odre|eno.

(2)    Obveznik ili njegovo osoblje ne odgovaraju za štetu prouzrokovanu klijentima ili trećim licima niti će biti krivično ili gra|anski odgovoran zbog dostavljanja informacija, podataka ili dokumentacije FOO-u, ili zbog izvršenja naredbe FOO-a o privremenom obustavljanju transakcija, ili uputstva datog u vezi s tom naredbom, u skladu s odredbama ovog zakona ili na osnovu propisa donesenih na osnovu ovog zakona.

Član 64.
(Korištenje prikupljenih podataka)

FOO, obveznici iz člana 4. ovog zakona, te državni organi, pravna lica s javnim ovlaštenjima i drugi subjekti i njihovi zaposleni smiju podatke, informacije i dokumentaciju prikupljenu u skladu s ovim zakonu koristiti samo u svrhu sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, ako nije drugačije propisano ovim zakonom.

Član 65.
(Rok čuvanja podataka od strane obveznika)

(1)    Obveznik je dužan da informacije, podatke i dokumentaciju pribavljene na osnovu ovog zakona čuva najmanje 10 godina nakon identifikacije, obavljanja transakcije, zatvaranja računa ili prestanka važenja poslovnog odnosa.

(2)    Obveznik je dužan da informacije i prateću dokumentaciju o ovlaštenom licu i zamjeniku ovlaštenog lica spomenutih u članu 32. ovog zakona, stručnom osposobljavanju zaposlenih i provo|enju interne kontrole čuva najmanje četiri godine nakon imenovanja ovlaštenog lica i zamjenika ovlaštenog lica, obavljenog stručnog osposobljavanja i interne kontrole.

Član 66.
(Rok čuvanja podataka od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH )

Uprava za indirektno oporezivanje BiH dužna je informacije o prijenosu gotovine i imovine preko državne granice čuvati deset godina od dana prijenosa. Ove informacije i podaci uništavaju se nakon isteka ovog roka.

Član 67.

(Rok čuvanja podataka od strane FOO-a)

FOO je dužan da informacije, podatke i dokumentaciju prikupljene i proslije|ene prema odredbama ovog zakona čuva deset godina od dana kada ih je dobio ili proslijedio, a uništava ih nakon isteka ovog roka.

POGLAVLJE XI. NADZOR

Član 68.
(Opće odredbe)

(1)    Nadzor nad radom obveznika u vezi s primjenom odredbi ovog zakona i drugih zakona kojima se propisuju obaveze provo|enja mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti provode posebne agencije i organi u skladu s odredbama ovog i posebnih zakona kojima se ure|uje rad pojedinih obveznika i nadležnih agencija i organa.

(2)    Nadzor nad provo|enjem odredbi ovog zakona kod obveznika, čiji rad ne nadziru posebne agencije i organi, provodi FOO.

(3)    FOO i nadzorni organi, u okviru svoje nadležnosti, sara|uju u nadzoru realizacije odredbi ovog zakona.

Član 69.
(Postupanje nadzornih organa u slučaju nepravilnosti u radu obveznika)

(1)    Ako nadzorni organi otkriju prekršaj iz čl. 72. i 73. ovog zakona ili ostalih zakona kojima se regulira rad obveznika, onda nalažu primjenu odgovarajućih mjera nadzora i dužni su o otkrivenim prekršajima bez odga|anja u pisanoj formi obavijestiti FOO.

(2)    Obavještenje iz stava (1) ovog člana sadrži naročito sljedeće podatke:

a)    ime, prezime, datum i mjesto ro|enja i stalno prebivalište fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica za koje se sumnja da je počinilo prekršaj;

b)    mjesto, vrijeme i način izvršenja radnje koja ima obilježje prekršaja, i

c)    podatke da li su nadzorni organi odredili neku od mjera nadzora iz svoje nadležnosti.

Član 70.
(Postupanje FOO-a u slučaju nepravilnosti u radu obveznika)

(1)    FOO provodi nadzor nad primjenom odredbi ovog zakona prikupljanjem i provjerom informacija, podataka i dokumentacije dostavljenih na osnovu odredbi ovog zakona.

(2)    Ako FOO utvrdi da je došlo do postupanja suprotnog odredbama ovog zakona, tada može:

a)    od obveznika zahtijevati otklanjanje nepravilnosti, uz uslov da posljedice povrede Zakona mogu biti naknadno uklonjene;

b)    drugim nadzornim organima predložiti da, u okviru svojih nadležnosti, preduzmu odgovarajuće mjere nadzora;

c)    podnijeti zahtjev nadležnom organu za pokretanje prekršajnog postupka.

(3)    Prilikom odlučivanja o izboru mjere iz stava (2) ovog člana, FOO uzima u obzir okolnosti pod kojima je prekršaj počinjen, ponavljanje prekršaja i mjere nadzora koje je protiv obveznika odredio nadzorni organ.

(4)    Otklanjanje povrede Zakona iz stava (2) tačke a) ovog člana vrši se u roku od osam radnih dana.

Član 71.
(Obavještavanje nadzornog organa)

FOO je dužan obavijestiti nadležni nadzorni organ o podnesenom zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka.

POGLAVLJE XII. KAZNENE ODREDBE

Član 72.
(Kažnjavanje pravnih lica i odgovornih lica u pravnom licu za teže oblike prekršaja)

(1)    Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice iz člana 4. ovog zakona ako:

a)    ne obavi identifikaciju klijenta, ili ako identifikacija nije obavljena u skladu s odredbama člana 7. ovog zakona;

b)    otvori, izda ili omogući klijentu posjedovanje skrivenog računa i ostalih proizvoda iz člana 27. ovog zakona;

c)    uspostavi poslovni odnos s bankama školjkama iz člana 28. ovog zakona;

d)    dopusti plaćanje gotovinom u iznosu većem od 30.000 KM suprotno odredbi člana 29. ovog zakona;

e)    ne izvijesti FOO ili mu ne dostavi informacije, podatke ili dokumentaciju propisanu čl. 30. i 31. ovog zakona;

f)    ne postupi po nalogu FOO-a o privremenoj obustavi transakcije ili ne postupi po datim uputstvima izdatim od FOO-a u vezi s tim nalogom a u skladu s odredbama člana 48. ovog zakona;

g)    ne čuva informacije, podatke i dokumentaciju u skladu s odredbama člana 65. ovog zakona najmanje 10 godina nakon identifikacije, obavljene transakcije ili zatvaranja računa.

(2)    Novčanom kaznom u iznosu od 30 KM do 20.000 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz stava (1) ovog člana.

(3)    Novčanom kaznom u iznosu od 30 KM do 20.000 KM kaznit će se fizičko lice u obavljanju samostalnih djelatnosti za prekršaj iz stava (1) ovog člana.

Član 73.
(Kažnjavanje pravnih lica i odgovornih lica u pravnom licu za lakše oblike prekršaja)

(1)    Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 100.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice iz člana 4. ovog zakona ako:

a)    ne pribavi sve potrebne podatke za identifikaciju u skladu s odredbama člana 7. ovog zakona ili identifikaciju ne izvrši metodom iz čl. 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 17. ovog zakona;

b)    ne obavi ponovnu identifikaciju stranog pravnog lica najmanje jednom godišnje u skladu s odredbama člana 10. stav (7) ovog zakona;

c)    FOO-u ne dostavlja propisane informacije ili ih ne dostavlja na propisan način u skladu s odredbama člana 47. ovog zakona;

d)    ne uspostavi internu kontrolu ili ne sastavi listu pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija u propisanom roku ili na propisani način u skladu s odredbama čl. 36. i 37. ovog zakona;

e)    ne imenuje ovlašteno lice i njegovog zamjenika ili ne obavijesti FOO o tom imenovanju u skladu s odredbama člana 32. ovog zakona;

f)    ne osigura stručno osposobljavanje za osoblje u skladu s odredbama člana 35. ovog zakona;

g)    ne čuva podatke o ovlaštenom licu i zamjeniku ovlaštenog lica, o stručnom osposobljavanju zaposlenih i o vršenju interne kontrole najmanje četiri godine nakon imenovanja ovlaštenog lica i zamjenika ovlaštenog lica, nakon završetka stručnog osposobljavanja ili vršenja interne kontrole, u skladu s odredbom člana 65. stav (2) ovog zakona.

(2)    Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz stava (1) ovog člana.

(3)    Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM kaznit će se fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost iz člana 4. ovog zakona za prekršaj iz stava (1) ovog člana.

POGLAVLJE XIII. NADLE@NOST ZA DONO[ENJE PODZAKONSKIH AKATA

Član 74.
(Podzakonski akti za provo|enje ovog zakona)

(1)    Ministar donosi odluku i uputstva iz čl. 26., 30., 41. i 44. ovog zakona, nakon konsultacija sa FOO-om i u skladu s me|unarodnim standardima o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2)    Ministar može propisati i dodatna uputstva o pitanjima navedenim u stavu (1) ovog člana.

POGLAVLJE XIV. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

Član 75.
(Rok za izradu liste pokazatelja)

Obveznici su dužni sastaviti listu pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija u skladu s odredbama ovog zakona najkasnije šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 76.
(Primjena drugih propisa)

(1)    Ako nešto nije regulirano ovim zakonom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe drugih zakonskih propisa.

(2)    U roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, bit će uskla|eni drugi zakonski propisi kojima se ure|uje ova materija.

Član 77.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o sprečavanju pranja novca ("Službeni glasnik BiH", br. 29/04)

Član 78.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".


PSBiH, broj: 362/09
15. juna 2009. godine
SarajevoPredsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Beriz Belkić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Ilija Filipovi

 
Baner
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA LICENCI OVLAŠTENIM REVIZORIMA I DRUŠTVIMA ZA REVIZIJU

Kreditni kalkulator

Iznos kredita:

(Koristi "." za decimale)
Trajanje:
mjeseci
Kamata:
%
Mjesecna rata:
KM
Ukupni iznos za platiti:
KM
Help

Ko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 26 

Avantur.ba