Novosti

INO KUPCI

1. Člankom 10. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. novine FBiH“, br. 47/10 je regulirano da je rezident pravno lice i poduzetnik dužan naplatiti i unijeti u Federaciju sredstva plaćanja po osnovu izvoza robe ili usluge inozemstvu u roku od 6 mjeseci od dana izvoznog carinjenja, odnosno od dana izvršenja usluge.

Posao izvoza robe ili usluge sa ugovorenim rokom dužim od 6 mjeseci od dana izvoznog carinjenja, odnosno dana izvršenja usluge, kao i posao izvoza robe ili usluge koji nije naplaćen u roku od 6 mjeseci, smatra se kreditnim poslom sa inozemstvom. Sredstva plaćanja ostvarena po osnovu prodaje robe koja se nalazi u inozemstvu i neposredno isporučuju inozemstvu, rezident je dužan unijeti u Federaciju u roku od 6 mjeseci od dana izvoznog carinjenja, odnosno od dana izvršenja usluge.

Ukoliko rezident ne postupi po sadržaju odredaba članka 10. Zakona o deviznom poslovanju, odnosno ne izvrši naplatu potraživanja u roku od 6 mjeseci od izvoznog carinjenja ili izvršene usluge, odnosno ne unese naplaćena sredstva od izvoza, dužan je, u skladu sa člankom 25. stavak 1. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. novine FBiH“, br. 47/10) i u skladu sa člankom 6. Pravilnika o načinu , rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inozemstvom (Pravilnik objavljen u „Sl. novinama FBiH“, br. 79/10) Ministarstvu financija FBiH podnijeti prijavu radi evidentiranja tih poslova na obrascu PI-PA u roku od 15 dana, nakon isteka 6 mjeseci od izvoznog carinjenja robe ili izvršene izvozne usluge.

2. INO DOBAVLJAČI

Kašnjenje u plaćanju obaveza prema inozemnim dobavljačima, koje je duže od 6 mjeseci, smatra se kreditnim poslom, definiranim odredbama čl. 2. st. 15. alineja 1. Zakona o deviznom poslovanju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 47/10) i odredbama čl. 3. stav 3. alineja 1. Pravilnika o načinu, rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inozemstvom („Službene novine Federacije BiH“ broj: 79/10), te, u skladu sa odredbom čl. 25. stav 1 Zakona o deviznom poslovanju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 47/10), isto treba prijaviti Federalnom ministarstvu finansija-financija kao kreditni posao na obrascu P-KP, u roku od 15 dana nakon isteka 6 mjeseci od uvoza robe ili usluga.