Novosti

 • Terenski dodatak - ako su na terenu obezbjeđeni i smještaj i ishrana od strane poslodavca do 20% od iznosa propisane dnevnice; ako je na terenu obezbjeđena samo ishrana do 70% od iznosa propisane dnevnice; ako je na terenu obezbjeđen samo smještaj do visine propisane dnevnice
 • Regres za godišnji odmor - 50% prosječne tromjesečne neto plaće u FBiH
 • Troškovi prijevoza na  posao  i  sa  posla  (ako  prijevoz  nije  organiziran  i  ako  nije obezbjeđena mjesečna karta) – do visine cijene mjesečne karte gradskog, prigradskogili međugradskog prijevoza
 • Naknada za upotrebu osobnog automobila za prijevoz na posao i sa posla – 15% cijene 1 lit. goriva po pređenom km, a najviše do cijene 1,5 mjesečne karte u javnom prevozu
 • Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) – samo za dane prisustva na poslu do 1% prosječne mjesečne neto plaće u FBiH
 • Naknada troškova sahrane  u  slučaju  smrti  uposlenika  ili  člana  njegove  uže  porodice – u  visini stvarnih troškova sahrane, a najviše do iznosa  4 prosječne neto plaće u FBiH za prethodna 4 mjeseca
 • Novčana pomoć u slučaju teške invalidnosti zaposelnika ( najmanje 60% invaliditeta) – jednokratno u visini 3 prosječne plaće zaposlenika isplaćene u prethodna tri mjeseca ili 3 prosječne neto plaće u FBiH prema posljednjem statističkom podatku ako je to povoljnije za zaposlenika
 • Novčana pomoć u slučaju teške bolesti zaposlenika ili članova njegove uže porodice – jednokratno u visini 3 prosječne plaće zaposlenika isplaćene u prethodna tri mjeseca ili 3 prosječne neto plaće u FBiH prema posljednjem statističkom podatku ako je to povoljnije za zaposlenika
 • Novčana pomoć u slučaju hirurških intervencija na zaposleniku izvršenih iz zdravstvenih  razloga po preporuci ljekara – jednokratno u visini 3 prosječne plaće zaposlenika isplaćene u prethodna tri mjeseca ili 3 prosječne neto plaće u FBiH prema posljednjem statističkom  podatku ako je to povoljnije za zaposlenika
 • Naknada troškova liječenja zaposlenika i članova uže porodice – u visini stvarnih troškova prema dokumentaciji
 • Otpremnina kod odlaska zaposlenika u mirovinu – 6 njegovih neto plaća isplaćenih u prethodnih 6 mjeseci ili prosječnih 6 neto plaća u FBiH, ako je to povoljnije
 • Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu – do 70% prosječne mjesečne plaće u posljednja 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • Pokloni koje poslodavci daju zaposleniku u novcu, stvarima, uslugama i pravima, povodom državnih i vjerskih praznika i/ili jubilija firme i sl. – do visine 30% prosj. mj. plaće u FBiH po poslj. objavlj. podatku, ukupno na godišnjem nivou