Novosti

(1) Skupština, odnosno organ utvrđen općim aktom pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija, vrši izbor društva za reviziju najkasnije do 30. septembra poslovne godine na koju se revizija odnosi. Ako pravno lice na dan 30.09. nema informaciju da li će na dan 31.12. biti obveznik revizije u tom slučaju nije obavezno ugovoriti reviziju do 30.09. tekuće godine, ali ju je obavezno ugovoriti u roku od 60 dana po utvrđivanju obaveze.

Opširnije...

Na osnovu člana IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I
REVIZIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 14.10.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 28.01.2021. godine.

Opširnije...

  • Procjena subjekata od javnog interesa u skladu sa zahtjevima MRS/MSFI i Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH (Sl. Novine FBiH 15/21),
  • Procjena vrijednosti biznisa, poslovnog segmenta ili poslovnog objekta u cilju prodaje, pripajanja, spajanja ili traženja strateških partnera,
  • Procjena vrijednosti dionica ili portfolia dionica, procjena i priprema dionica za inicijalnu javnu ponudu, priprema emisije obveznica,
  • Usluge procjene vrijednosti udjela u d.o.o. prilikom kupovine, prodaje ili podjele udjela, procjena vrijednosti prilikom isključenja članova društva ili zalaganja poslovnog udjela,
  • Usluge procjene vrijednosti portfolia vrijednosnih papira ili kreditnih plasmana za finansijske institucije.