• Procjena subjekata od javnog interesa u skladu sa zahtjevima MRS/MSFI i Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH (Sl. Novine FBiH 15/21),
  • Procjena vrijednosti biznisa, poslovnog segmenta ili poslovnog objekta u cilju prodaje, pripajanja, spajanja ili traženja strateških partnera,
  • Procjena vrijednosti dionica ili portfolia dionica, procjena i priprema dionica za inicijalnu javnu ponudu, priprema emisije obveznica,
  • Usluge procjene vrijednosti udjela u d.o.o. prilikom kupovine, prodaje ili podjele udjela, procjena vrijednosti prilikom isključenja članova društva ili zalaganja poslovnog udjela,
  • Usluge procjene vrijednosti portfolia vrijednosnih papira ili kreditnih plasmana za finansijske institucije.