Zuko - Društvo za reviziju i usluge

revizija, konsultantske usluge, investicije i porezi, ovlaštene procjene
 • Usluge koje pruža društvo ZUKO d.o.o. Sarajevo

  Usluge koje pruža društvo ZUKO d.o.o. Sarajevo

  • Revizija privrednih društava u skladu sa domaćim propisima i Međunarodnim standardima revizije.
  • Revizija društava za upravljanje investicijskim fondovima
  • Revizija zatvorenih investicijskih fondova
  • Revizija otvorenih investicijskih fondova
  • Revizija udruženja građana.
  • Revizija osiguravajućih društava.
  • Revizija projekata.
  • Izrada Due Diligence.
  • Konsultantske usluge kod statusnih promjena (spajanje, razdvajanje društava i sl)
  • Konsultantske usluge iz oblasti primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda
  • Konsultantske usluge iz oblasti poreskih propisa.

  Usluge Ovlaštenog procjenitelja - procjene ekonomske vrijednosti društava, imovine, obaveze i kapitala

  • Procjena subjekata od javnog interesa u skladu sa zahtjevima MRS/MSFI i Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH (Sl. Novine FBiH 15/21),
  • Procjena vrijednosti biznisa, poslovnog segmenta ili poslovnog objekta u cilju prodaje, pripajanja, spajanja ili traženja strateških partnera,
  • Procjena vrijednosti dionica ili portfolia dionica, procjena i priprema dionica za inicijalnu javnu ponudu, priprema emisije obveznica,
  • Usluge procjene vrijednosti udjela u d.o.o. prilikom kupovine, prodaje ili podjele udjela, procjena vrijednosti prilikom isključenja članova društva ili zalaganja poslovnog udjela,
  • Usluge procjene vrijednosti portfolia vrijednosnih papira ili kreditnih plasmana za finansijske institucije.